Femoston®/Femostonconti

Femoston®/Femostonconti mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

Femoston® og Femostonconti er tabletter med en kombinasjon av østrogen og progestogen, med indikasjon for behandling av østrogenmangelsymptomer i overgangsalderen.2 Femoston®/Femostonconti brukes hos kvinner med intakt uterus.1,11

Femoston® er menopausal hormonterapi (MHT), som kan brukes hos peri-og postmenopausale kvinner som trenger østrogen terapi og som har intakt livmor.1,11 Etter menopause, vil nivåene av østrogen synke og forårsake vasomotoriske symptomer som hetetokter.1 Femoston® og Femostonconti er indisert til kvinner som opplever alvorlige plager som skyldes østrogenmangel i overgangsalderen og som påvirker livskvaliteten.1,2

Hva inneholder Femoston®/Femostonconti?
Femoston®/Femostonconti inneholder en kombinasjon av 17β-østradiol og dydrogesteron.12 Østrogen og progesteron gis i kombinasjon for å kunne beskytte endometriet.1,11 Femoston® er sekvensiell behandling og finnes i 2 styrker med østradiol/dydrogesteron kombinert på denne måten :1 mg/10 mg og 2 mg/10 mg.12 Behandlingen gir bortfallsblødning.1,11 Femostonconti er kontinuerlig behandling og finnes også i 2 styrker: 0.5 mg/2.5 mg og 1 mg/5 mg.12 Behandlingen gir ikke bortfallsblødning3-4

Fordeler med kombinasjonsbehandling med østradiol og dydrogesteron
Kombinasjonsbehandling med østrogen og progesteron reduserer risikoen for endometriehyperplasi og dermed endometriekreft.1, 11,5 Vanligvis har doser med 2 mg østradiol blitt brukt i MHT regimer.6 En høyere dose med østrogen er forbundet med episoder med irregulære blødninger, ømme bryst og mindre amenore sammenlignet med MHT regimer som inneholder lavere doser med østrogen.5 Studier viser at 17β-østradiol/dydrogesteron kombinasjoner i doser på 0.5 mg/2.5 mg, 1 mg/5 mg, 1 mg/ 10 mg og 2 mg/10 mg gir statistisk signifikant forbedring av postmenopausale symptomer.4 Studier viser også at kombinasjonen 17β-østradiol/dydrogesteron i doser på 1 mg/10 mg, 2 mg/10 mg and 1 mg/5 mg forebygger osteoporose evaluert ut fra målinger av ben- mineraltetthet (BMD).7-9

En randomisert, kontrollert studie med styrkene 0.5 mg/2.5 mg og 1 mg/5 mg østradiol/dydrogesteron i en periode på 13 uker rapporterte en gjennomsnittlig reduksjon i antall hetetokter sammenlignet med placebo.3 Andre fordeler av den orale kombinasjonen 17β-østradiol og dydrogesteron inkluderer en forbedring av metabolske parametre som en reduksjon i total kolesterol (TC) og LDL «low-density lipoprotein» og en økning i HDL «high-density lipoprotein».4 Sekvensiell østradiol/dydrogesteron kan forbedre vasomotoriske symptomer hos både perimenopausale og postmenopausale kvinner,3,6 og reduserer også blodtrykk og puls hos postmenopausale kvinner.10

Indikasjoner for Femoston®/Femostonconti
Femoston®/Femostonconti er indisert for behandling av østrogenmangelsymptomer som kvinner i klimakteriet får når ovarienes østrogenproduksjon avtar.2 Oral 17β-østradiol/ dydrogesteron kombinasjonene 1 mg/10 mg, 2 mg/10 mg og 1 mg/5 mg er også indisert for forebygging av osteoporose som sekundærterapi.2,4,7-9

Bivirkninger av Femoston®/Femostonconti
Bivirkninger ved Femoston®/Femostonconti bruk som ble observert i kliniske utprøvninger varierer fra svært vanlige til sjeldne.13 De mest vanlige er: hodepine, mavesmerter, ryggsmerter og ømme bryst. Vanlige er: vaginal candidiasis, nedstemthet, nervøsitet, migrene, svimmelhet, kvalme, oppkast, flatulens, hudreaksjoner, vektøkning, utflod og bekkensmerter. Mindre vanlige bivirkninger: unormal leverfunksjon, brystforstørrelse, vektnedgang. Sjeldne bivirkninger: angioødem, vaskulær purpura, hjerteinfarkt.13

Referanser:

 1. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
 2. Femoston®/Femostonconti SPC (26.11.2020 ) avsnitt 4.1
 3. Stevenson JC, Durand G, Kahler E, Pertyński T. Oral ultra-low dose continuous combined hormone replacement therapy with 0.5 mg 17β-oestradiol and 2.5 mg dydrogesterone for the treatment of vasomotor symptoms: results from a double-blind, controlled study. Maturitas. 2010 Nov ;67(3):227-32.
 4. Stevenson JC, Panay N, Pexman-Fieth C. Oral estradiol and dydrogesterone combination therapy in postmenopausal women: review of efficacy and safety. Maturitas. 2013 Sep ;76(1):10-21.
 5. Bergeron C, Nogales FF, Rechberger T, Tatarchjuk T, Zipfel L. Ultra low dose continuous combined hormone replacement therapy with 0.5 mg 17β-oestradiol and 2.5 mg dydrogesterone: Protection of the endometrium and amenorrhoea rate. Maturitas. 2010 Jun;66(2):201-5.
 6. Cieraad D, Conradt C, Jesinger D, Bakowski M. Clinical study comparing the effects of sequential hormone replacement therapy with oestradiol/dydrogesterone and conjugated equine oestrogen/norgestrel on lipids and symptoms. Arch Gynecol Obstet. 2006 Feb;274(2):74–80.
 7. Ettinger B, Genant HK, Steiger P, Madvig P. Low-dose micronized 17β-estradiol prevents bone loss in post-menopausal women. Am J Obstet Gynecol. 1992 Feb;166:479–88.
 8. Stevenson JC, Teter P, Lees B. 17beta-estradiol (1 mg/day) continuously combined with dydrogesterone (5, 10 or 20 mg/day) increases bone mineral density in postmenopausal women. Maturitas. 2001;38:197-203.
 9. Lees BA, Stevenson JC. The prevention of osteoporosis using sequential low-dose hormone replacement therapy with estradiol-17β and dydrogesterone. Osteoporos Int. 2001 May ;12(4):251-8.
 10. Kaya C, Cengiz SD, Cengiz B, Akgun G. Long-term effects of low-dose 17beta-estradiol plus dydrogesterone on 24‑h ambulatory blood pressure in healthy postmenopausal women: a 1-year, randomized, prospective study. Gynecol Endocrinol. 2007 Oct;23(Suppl 1):62-7.
 11. Femoston®/Femostonconti SPC (26.11.2020) avsnitt 4.4
 12. Femoston®/Femostonconti SPC (26.11.2020) avsnitt 2
 13. Femoston®/Femostonconti SPC (26.11.2020) avsnitt 4.8

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjoner Femoston®:1
Hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner >6 måneder etter siste menstruasjon. Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige brudd og som er intolerante overfor andre legemidler godkjent for forebygging av osteoporose, eller der disse er kontraindisert. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.

Indikasjoner Femostonconti:1
Hormomsubstitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner >1 år etter siste menstruasjon. 1 mg/5 mg: Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige brudd og som er intolerante overfor andre legemidler godkjent for forebygging av osteoporose, eller der disse er kontraindisert. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.

Kontraindikasjoner:2
Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne svulster. Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller nåværende venøs tromboemboli. Kjente trombofile sykdommer. Aktiv eller nylig arteriell tromboembolisk sykdom. Akutt eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler:3
Før HRT startes bør en komplett anamnese foretas. Grundig nytte-/risikovurdering bør foretas 1 gang pr. år og HRT bør kun fortsettes så lenge nytte oppveier risiko. Begrensede data om risiko ved HRT ved prematur menopause. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner kan nytte-risikobalansen være mer fordelaktig hos yngre enn hos eldre.

Referanser:

 1. Femoston® og FemostonConti SPC (26.11.2020) avsnitt 4.1(indikasjoner)
 2. Femoston® og FemostonConti SPC (26.11.2020) avsnitt 4.3 (kontraindikasjoner) Femoston® og
 3. Femoston® og FemostonConti SPC (26.11.2020) avsnitt 4.4 (advarsler og forsiktighetsregler)
https://www.felleskatalogen.no/medisin/femoston-mylan-healthcare-norge-as-663237
https://www.felleskatalogen.no/medisin/femostonconti-mylan-healthcare-norge-as-662798

Femoston® i Felleskatalogen

Femostonconti i Felleskatalogen

Femoston®/Femostonconti

Femoston®/Femostonconti mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner.

Femoston® er MHT som kan brukes hos peri-og postmenopausale kvinner.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Femoston

HRT mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner