Furadantin®

Furadantin® kan brukes til behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner

13.juni 1958 ble 50mg Furadantin® (nitrofurantoin) registrert i Norge.1 5 mg kom i 1967.1

Den nøyaktige mekanisme for Furadantin® er ukjent, men det hemmer sannsynligvis både bakterielle proteinsyntese og kan forårsake skade på det bakterielle DNA.

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både Gram-positive og Gram-negative bakterier.2 Effekten er bakteriostatisk/baktericid og størst ved lav pH.2 Følsomheten er som regel høy hos E. coli og enterokokker (90-100%), måtelig hos Klebsiella og Proteus.2 Pseudomonas aeruginosa er vanligvis resistent.2 Påvirker bakterielle enzymsystemer som åpenbart bare unntaksvis kan bli uberørt.2

Furadantin® (nitrofurantoin)
Furadantin® brukes ved akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, ikke ved septisk pyelonefritt.3

Referanser:

  1. Furadantin® SPC (04.10.2018) 9
  2. Furadantin® SPC (04.10.2018) 5.1
  3. Furadantin® SPC (04.10.2018) 4.1.

Dosering av Furadantin

Voksne:

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke.

  • Ved nedsatt nyrefunksjon må man, for å unngå neurotoksiske bivirkninger, redusere dosen. Ved serumkreatinin 180-360 mmol/l gis 50 mg 2 ganger daglig, og ved høyere verdier gis 25-50 mg pr. døgn.
  • Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR<40ml/minuttet) er utskillelsen så lav at virksomme urinkonsentrasjoner kan forekomme bare i unntakstilfeller.
  • Ved langtidsbehandling (residivprofylakse) i løpet av måneder eller år, må lavest virksomme døgndose utprøves individuelt. Ofte er 50 mg morgen og kveld tilstrekkelig. Ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ved residiverende cystitt synes en kveldsdose på 50-100 mg å gi tilfredsstillende resultat uten bivirkninger

Barn:

3 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på minst 2 doser i en uke.

  • Ved langtidsbehandling i løpet av måneder og år gis 1-2 mg pr. kg pr. døgn. Til spedbarn og småbarn over 1 måned gis tabletter á 5 mg, som lett oppløses i litt væske og blandes i maten.

Furadantin® skal tas i forbindelse med et måltid, dels for å øke absorbsjonen og minske risikoen for kvalme, dels for å forlenge utskillelsesperioden for aktiv konsentrasjon i urinen.

Gravide
Furadantin® er 2.håndsvalg i hele graviditeten ved behandling av cystitt.2

Referanser:

  1. Furadantin® SPC (04.10.2018) 4.2.
  2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Furadantin® er kontraindisert til pasienter med nedsatt nyrefunksjon og med en eGFR < 45ml/min. I tillegg skal Furadantin® ikke brukes til pasienter med anuri, oliguri eller ved kjent mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase. Til nyfødte, barn under 1 måneds alder eller ved amming av barn under 1 måneds alder skal en ikke bruke Furadantin® .

Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon bør Furadantin® ikke brukes. Forsiktighet skal iakttas ved anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel. Ved langtidsbehandling, særlig av eldre pasienter, må lungestatus kontrolleres regelmessig slik at evt. symptomer på lungefibrose oppdages i tide. Leverfunksjonen bør kontrolleres ved langtidsterapi. Leverreaksjoner, inkludert hepatitt, autoimmun hepatitt, kolestatisk gulsott, kronisk aktiv hepatitt og levernekrose forekommer sjelden. Dødsfall har vært rapportert. Utbrudd av kronisk aktiv hepatitt kan være snikende og pasienter bør overvåkes periodisk for endringer i biokjemiske tester som vil indikere leverskade. Dersom hepatitt forekommer, bør behandlingen avsluttes umiddelbart, og det bør tas hensiktsmessige tiltak.

Nyrefunksjonen bør kontrolleres hos eldre før eventuell langtidsdosering, for å minske risikoen for perifer nerveaffeksjon.

Personer med sjeldne arvelige problemer med galaktosintoleranse, en spesiell form for hereditærlaktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukosegalaktosemalabsorbsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Samtidig bruk av probenecid gir økt effekt av nitrofurantoin ved at utstillelsen av nitrofurantoin reduseres.

Referanser:

  1. Furadantin® SPC (04.010.2018) 4.3, 4.4, 4.5

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Furadantin®

Furadantin i Felleskatalogen

Furadantin®

Furadantin® mod urinveisinfeksjon

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum.

Dosering av Furadantin

furadantin

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke for voksne.