Furadantin®

Furadantin® kan brukes til behandling av akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, ikke ved septisk pyelonefritt.1

13.juni 1958 ble 50mg Furadantin® (nitrofurantoin) registrert i Norge.1 5 mg kom i 1967.1

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både Gram-positive og Gram-negative bakterier.1 Effekten er bakteriostatisk/baktericid og størst ved lav pH1. Følsomheten er som regel høy hos E. coli og enterokokker (90-100%), måtelig hos Klebsiella og Proteus1. Pseudomonas aeruginosa er vanligvis resistent1. Påvirker bakterielle enzymsystemer som åpenbart bare unntaksvis kan bli uberørt.1

Man risikerer ingen seleksjon av resistente bakterier i tykktarmsfloraen, da denne ikke påvirkes.1 Særlig ved langtidsbehandling er dette av betydning. Surgjøring av urinen øker reabsorpsjonen i de distale tubuli og forhøyer den antibakterielle effekten.1

Referanse:

 1. Furadantin® SPC (23.08.2022) 4.1., 5.1., 9

HIP-2023-0035 | 02.2023

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Furadantin1

Furadantin® er kontraindisert til pasienter:

 • - med nedsatt nyrefunksjon og med en eGFR < 45ml/min
 • - med anuri, oliguri eller ved kjent mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase.
 • - nyfødte, barn under 1 måneds alder

Furadantin® skal ikke brukes ved amming av barn under 1 måneds alder. Pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon bør ikke bruke Furadantin®.

Forsiktighet skal iakttas ved anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel.

Ved langtidsbehandling bør leverfunksjonen, nyrefunksjon og lungestatus, særlig hos eldre pasienter, kontrolleres regelmessig. Dødsfall har vært rapportert. Dersom hepatitt forekommer, bør behandlingen avsluttes umiddelbart, og det bør tas hensiktsmessige tiltak.

Samtidig bruk av probenecid gir økt effekt av nitrofurantoin, ved at utstillelsen av nitrofurantoin reduseres.

Referanse:

 1. Furadantin® SPC (23.08.2022) 4.3, 4.4, 4.5

HIP-2023-0035 | 02.2023

Furadantin i Felleskatalogen

Dosering av Furadantin1

Voksne:

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke.

 • Ved nedsatt nyrefunksjon må man, for å unngå neurotoksiske bivirkninger, redusere dosen. Ved serumkreatinin 180-360 mmol/l gis 50 mg 2 ganger daglig, og ved høyere verdier gis 25-50 mg pr. døgn.
 • Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR<40ml/minuttet) er utskillelsen så lav at virksomme urinkonsentrasjoner kan forekomme bare i unntakstilfeller.
 • Ved langtidsbehandling (residivprofylakse) i løpet av måneder eller år, må lavest virksomme døgndose utprøves individuelt. Ofte er 50 mg morgen og kveld tilstrekkelig. Ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ved residiverende cystitt synes en kveldsdose på 50-100 mg å gi tilfredsstillende resultat uten bivirkninger

Barn:

3 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på minst 2 doser i en uke. Furadantin skal ikke gis til nyfødte eller barn under 1 måned.

 • Ved langtidsbehandling i løpet av måneder og år gis 1-2 mg pr. kg pr. døgn. Til spedbarn og småbarn over 1 måned gis tabletter á 5 mg, som lett oppløses i litt væske og blandes i maten.

Furadantin® skal tas i forbindelse med et måltid, dels for å øke absorbsjonen og minske risikoen for kvalme, dels for å forlenge utskillelsesperioden for aktiv konsentrasjon i urinen.

Gravide
Furadantin® er 2.håndsvalg i første trimester ved behandling av cystitt.2 Vær tilbakeholden med bruk av Furadantin siste fire uker før fødsel.2 Årsaken til denne anbefalingen er på grunn av økt risiko for gulsott og hemolytisk anemi hos nyfødte.2

Amming
Kan brukes hos ammende med barn eldre enn 1 måned.2

Referanser:

 1. Furadantin® SPC (23.08.2022) 4.2., 4.6
 2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Urinveisinfeksjoner, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (27.01.2023)

HIP-2023-0035 | 02.2023

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Furadantin®

Furadantin®

Furadantin® mod urinveisinfeksjon

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum.

Dosering av Furadantin1

furadantin

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke for voksne.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?