Triobe®

TrioBe® er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Peroral behandling med B12, folsyre og B6

 • Det er ingen øvre grense for dosering av B12. Anbefalt daglig inntak er 2-4 µg.2 TrioBe® inneholder 500 µg B12(cyanokobalamin).3 Dette er tilstrekkelig selv for dem som mangler "intrinsisk faktor", da 1 % (5 µg) tas passivt opp i tarmen.1
 • Folsyregrense på 1 000 µg (1 mg) er satt for unngå at man ved monoterapi kan skjule en B12-mangel ved å tilføre for høye doser folsyre. Folsyre forbedrer anemiske symptomer, men en latent B12-mangel kan videreutvikles og gi nevrologiske symptomer. TrioBe® inneholder 0,8mg folsyre.3
 • B6 er viktig for omsetningen av aminosyrer.4 Anbefalt daglig inntak er for voksne menn mellom 15-60 år 1,5 mg og for kvinner i samme aldersgruppe 1,2 mg.4 Triobe inneholder 3 mg B6(pyridoksinhydroklorid).1

Mer om Triobe®
TrioBe® forebygger symptomgivende B-vitaminmangel.1 Tablettene er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet (B12, folsyre, B6) som forebygger symptomgivende B-vitaminmangel ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Dosering av TrioBe®
Anbefalt dosering av TrioBe® er 1 tablett daglig som svelges med vann eller eventuelt tygges.5 Tabletten kan knuses. Det er 100 tabletter i en hvit plastbeholder.1

Hva inneholder TrioBe®?
Hver tablett inneholder: Folsyre 0,8 mg, cyanokobalamin (B12) 0,5 mg, pyridoksinhydroklorid (B6) 3 mg1. Hjelpestoffer er:1 kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika. Det finnes ingen stoffer av animalsk opprinnelse i TrioBe®. Det er hverken gluten eller laktose i TrioBe®.

Hvorfor TrioBe®?
B-vitaminer er viktig for å opprettholde cellenes naturlige funksjoner. Mengdene i TrioBe® er valgt for å forebygge symptomatisk mangel, særlig hos eldre, som ofte har nedsatt opptak og ofte også et lavt inntak av folsyre og vitamin B12.Disse mengdene har i studier vist å redusere forhøyede nivåer av homocystein.1
TrioBe® brukes for å forebygge symptomgivende mangel på vitamin B 6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Referanser:

 1. Triobe SPC (07.12.2021) avsnitt 2., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5
 2. NHI, sykdommer, vitamin B12 mangel, sist revidert: 12.07.2022 (14.10.2022)
 3. Helsedirektoratet, NNR2022 – Public consultation – June 2022(14.10.2022)
 4. SML,vitaminer, Birger Svihus, 21.mars 2022 (14.10.2022)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Triobe®

 • TrioBe® bør ikke brukes av pasienter som har fjernet en stor del av tynntarmen eller av de som er overfølsomme overfor noen av ingrediensene.1 TrioBe® er kontraindisert som sekundærprevensjon av nevralrørsdefekt.1
 • Folsyre kan øke metabolismen av enkelte antiepileptika, som fenobarbital og fenytoin.1 Folsyre kan også interferere med effekten av folsyreantagonister, som metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin.1
 • Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet eller amming.1

Bivirkninger:

Hvilke bivirkninger og hvor hyppig forekommer bivirkninger ved bruk av TrioBe®:1

Risikoen for bivirkninger er lav ved anbefalt dosering. Sjeldne (<1/1000, færre enn 1 av 1000 pasienter) er aknelignende utslett, allergiske reaksjoner som urticaria, pruritus og erytem.

Triobe® i Felleskatalogen

Referanser:

 1. Triobe SPC (07.12.2021) avsnitt 2., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5

Triobe® i Felleskatalogen

Diagnostikk

Metylmalonsyre og homocystein i serum/plasma er etablerte markører for kobalamin og folatmangel. Undersøkelse for disse rekvireres ofte sammen.1

Bilde: utarbeidet av Viatris

Homocystein
Homocystein er den beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status.2 Den bør suppleres med S-B12 og s-folat for å få mer informasjon om hvilke vitaminer man mangler1,2. B6 mangel er svært sjeldent.

Kliniske beslutningsgrenser for sannsynlig folat og/eller B12-mangel ved måling av homocystein for 16-17 år er > 10,0 µmol/L, 18-40 år > 12,1 µmol/L, >14,2 µmol/L for alderen 41-60år og  >15,9 µmol/L for de over 60 år.2

Nedsatt nyrefunksjon gir økt nivå av både homocystein og metylmalonsyre.1 En økning av nivået av disse metabolittene må tolkes i forhold til nyrefunksjonen. Hos eldre pasienter og hos pasienter med nyresvikt anbefales det samtidig å ta kreatinin og kobalamin.1 Mangel på enten B12, folinsyre (folat) eller B6 vil føre til opphopning av umetabolisert homocystein.1,2

Livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, tobakk, med mer kan føre til en økning av homocystein. Forhøyet homocystein kan også forekomme ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, hypotyreose, SLE, psoriasis, reumatoid artritt og maligne tilstander, ondartede tilstander eller diagnoser.1,2

Homocysteinemi defineres vanligvis som; alvorlig (>100 μmol/L), intermediær (30-100 μmol/L) og lett (15-30 μmol/L) hyperhomocysteinemi.2

Måling av total homocystein brukes som utredning ved:2

 • mistanke om kobalamin- og/eller folatmangel: s-kobalaminverdier mellom 200-300 pmol/L og s-folat under 10 nmol/L.
 • risikopersoner med familiær opphopning av tidlig (før 50-55 år) hjerte- og karsykdom eller med kjent hyperhomocysteinemi i familien
 • dialysepasienter og pasienter med nyreinsuffisiens
 • mistanke om homocystinuri

Generell screening i befolkningen for hyperhomocysteinemi (p-homocystein >15 μmol/L) anbefales ikke foreløpig.2

Forhøyet homocystein er en markør for økt risiko for hjerte-karsykdom, slag, cerebral mikroarteriesklerose, vaskulær demens og Alzheimers sykdom.3 Over 40 epidemiologiske studier viser at forhøyet homocysteinnivå er en uavhengig risikofaktor, selv etter korrigering av kjente risikofaktorer som for eksempel røyking, kolesterol, alder og blodtrykk.4,5

S-Folat
Folsyre er forløperen til beslektede stoffer som kalles folater. Tilgang til vitamin B12 er en forutsetning for en normal funksjon av folat. Mistanke om folatmangel, ved S-folat -verdier under 10 nmol/L hos voksne over 18 år.6,7 S-Folat varierer i løpet av dagen og stiger umiddelbart etter folatinntak. Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon (spesielt cøliaki), graviditet, hemolytiske anemier, myeoproliferative tilstander og kroniske inflammasjoner.6 Enkelte medikamenter (som for eksempel fenytoin, barbiturater, metotrexat, trimeoprim og sulfasalazin) kan gi folatmangel.6 S-folat er korrelert til p-Homocystein. Folatmangel gir en økning i homocysteinnivået. Kun folatmangel har ingen effekt på konsentrasjonen av metylmalonsyre.6

S-B12

Nedsatt konsentrasjon av B12 i serum er vanligvis en forutsetning for å stille diagnosen vitamin B12 mangel.1 Serumverdier av vitamin B12 i nedre referanseområde kan representerer en gråsone med hensyn på klinisk signifikant vitaminmangel. Vitamin B12-mangel fører til opphoping av metylmalonat og homocystein, som måles i serum. Når S B12 verdiene homocysteinligger mellom 200-300 pmol/L eller diagnostikken er usikker, anbefales S-MMA (metylmalonatundersøkelse), som er mer spesifikk enn jomocystein.8

S-MMA
S-metylmalonsyre er den verdien som best avspeiler B12 status og er den beste måten å kontrollere effekt av pågående B12-mangel.8 Kliniske beslutningsgrenser for aldersgruppen mellom 4-17 år er > 0,17 µmol/L, >0,20 for de mellom 18 og 60 år og > 0,24 for de over 60 år.8 S-MMA og homocystein øker ved intracellulær kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel.8 Andre årsaker til økt S-MMA er nyresvikt.7 Ved substitusjon av B12 må man benytte S-MMA for å få riktig status.8

Referanser:

 1. Ueland PM, Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
 2. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi,homocystein P, sist oppdatert 10.11.2021. (14.10.2022)
 3. Smith DA and Refsum H. Homocysteine, B Vitamin and Cognitive Impairment.Annu. Rev. Nutr. 2016; 36: 211-39
 4. Per Magne Ueland, Forhøyet plasma-homocysteinnivå som kardiovaskulær risikofaktor, Tidsskr Nor Lægeforen 1996, 116, 1661-2
 5. Petter Wetterberg, Utredning av vitamin B12 – og folat – mangel, Utposten nr 6, 2004
 6. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi,folat, sist oppdatert 09.03.2022 (14.10.2022)
 7. Helsedirektoratet,NNR2022 – Public consultation – June 2022(14.10.2022)
 8. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi,Metylmalonsyre-Psist oppdatert 05.11.2021 (14.10.2022) 


Ofte stilte spørsmål om Triobe

Triobe®

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Diagnostikk

Triobe

S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status.