TrioBe Banner 1048 x 288

Diagnostikk

Metylmalonsyre og homocystein i serum/plasma er etablerte markører for kobalamin og folatmangel. Undersøkelse for disse rekvireres ofte sammen.1

Homocystein
S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status.2 Den bør suppleres med S-B12 og s-folat for å få mer informasjon om hvilke vitaminer man mangler1,2. B6 mangel er svært sjeldent.

Normalverdier for homocystein regnes som konsentrasjoner <12,1 μmol/l for alderen 16-40 år, <14,2 μmol/l for alderen 40-60 år, <15,9 μmol/l for de over 60 år. Fra 0-5 år er det <6,5 μmol/log for aldersgruppen 5-16 år er det <9,6 μmol/l.2 Homocysteinnivået øker sjelden til over 25 μmol/l. Nedsatt nyrefunksjon gir økt nivå av både homocystein og metylmalonsyre.1 En økning av nivået av disse metabolittene må tolkes i forhold til nyrefunksjonen. Hos eldre pasienter og hos pasienter med nyresvikt anbefales det samtidig å ta kreatinin og kobalamin.1
Mangel på enten B12, folinsyre (folat) eller B6 vil føre til opphopning av umetabolisert homocystein.1,2 

Livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, tobakk, med mer kan føre til en økning av homocystein. Forhøyet homocystein kan også forekomme ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, hypotyreose, SLE, psoriasis, reumatoid artritt og maligne tilstander.1,2

Homocysteinemi defineres vanligvis som; alvorlig (>100 μmol/L), intermediær (30-100 μmol/L) og lett (15-30 μmol/L) hyperhomocysteinemi.2

Utredning:2

  • mistanke om kobalamin- og/eller folatmangel: s-kobalaminverdier mellom 200-300 pmol/L og s-folat under 10 nmol/L.
  • risikopersoner med familiær opphopning av tidlig (før 50-55 år) hjerte- og karsykdom eller med kjent hyperhomocysteinemi i familien
  • dialysepasienter og pasienter med nyreinsuffisiens
  • mistanke om homocystinuri

Generell screening i befolkningen for hyperhomocysteinemi (p-homocystein >15 μmol/L) anbefales ikke foreløpig.

Forhøyet homocystein er en markør for økt risiko for hjerte-karsykdom, slag, cerebral mikroarteriesklerose, vaskulær demens og Alzheimers sykdom.3 Over 40 epidemiologiske studier viser at forhøyet homocysteinnivå er en uavhengig risikofaktor, selv etter korrigering av kjente risikofaktorer som for eksempel røyking, kolesterol, alder og blodtrykk.3

S-Folat
Folsyre er forløperen til beslektede stoffer som kalles folater. Tilgang til vitamin B12 er en forutsetning for en normal funksjon av folat. Mistanke om folatmangel, verdier under 10 nmol/l.4 S-Folat varierer i løpet av dagen og stiger umiddelbart etter folatinntak. Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon (spesielt cøliaki), graviditet, hemolytiske anemier, myeoproliferative tilstander og kroniske inflammasjoner.4 Enkelte medikamenter (fenytoin, barbiturater, metotrexat, trimeoprim og sulfasalazin) kan gi folatmangel.4 S-folat er korrelert til p-Homocystein. Folatmangel gir en økning i homocysteinnivået. Kun folatmangel har ingen effekt på konsentrasjonen av metylmalonsyre.4

S-B12
Nedsatt konsentrasjon av B12 i serum er vanligvis en forutsetning for å stille diagnosen vitamin B12 mangel.1 Serumverdier av vitamin B12 i nedre referanseområde kan representerer en gråsone med hensyn på klinisk signifikant vitaminmangel. Vitamin B12-mangel fører til opphoping av metylmalonat og homocystein, som måles i serum. Ligger S B12 verdiene i gråsonen anbefales S-MMA (metylmalonatundersøkelse), som er mer spesifikk enn homocystein.1

S-MMA
S-metylmalonsyre er den verdien som best avspeiler B12 status og er den beste måten å kontrollere effekt av pågående B12-mangel. Normalverdier for metylmalonsyre regnes som konsentrasjoner under 0,26 μmol/l fra 18-70 år og under 0,36 μmol/l for de over 70 år.5 S-MMA øker ved intracellulær kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel. Andre årsaker til økt S-MMA er nyresvikt.5 Ved substitusjon av B12 må man benytte S-MMA for å få riktig status.5

Referanser:

  1. Ueland PM, Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  2. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, www.prosedyrer.no, homocystein, P, sist oppdatert 09.10.2018. (30.11.2020)
  3. Smith DA and Refsum H. Homocysteine, B Vitamin and Cognitive Impairment. Annu. Rev. Nutr. 2016; 36: 211-39
  4. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, www.prosedyrer.no, folat, sist oppdatert 01.02.2019. (30.11.2020)
  5. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, www.prosedyrer.no, Metylmalonsyre-P, sist oppdatert 09.10.2018. (30.11.2020)