Behandling med Lyrica

Nevropatisk smerte kan lindres

Kronisk nevropatisk smerte er en tilstand det kan være vanskelig å fange opp, diagnostisere og behandle. Medisinsk behandling av nevropatisk smerte kan lindre smertene og dermed bidra til at pasienten får en bedret livskvalitet.
For å bedre etterlevelse og oppnå smertelindring er det viktig å skape realistiske forventinger til effekt og bivirkninger gjennom god oppfølging og informasjon om behandlingen.
På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Behandling med Lyrica® (pregabalin)

Lyrica® (pregabalin) er anbefalt som førstelinjebehandling ved perifer og sentral nevropatisk smerte både i nasjonale retningslinjer for smertelindring1 og internasjonale guidelines (EFNS2 og NeuPSIG3).
Lyrica er blitt undersøkt i 10 kontrollerte studier, og i kliniske studier på opp til 12 uker ved både perifer og sentral nevropatisk smerte, ble smertereduksjon observert i løpet av uke 1 og opprettholdt gjennom behandlingsperioden.4

Feilbruk, misbrukspotensiale eller avhengighet

Lyrica ble overført fra reseptgruppe C til B i 2018 i den hensikt å minne om risikoen for avhengighet og misbruk ved bruk av pregabalin.5

Pregabalin kan forårsake legemiddelavhengiget, noe som kan forekomme ved terapeutiske doser. Tilfeller av misbruk og feilbruk har blitt rapportert. Pasienter med kjent tidligere rusmisbruk kan være utsatt for høyere risiko for feilbruk, misbruk og avhengighet av pregabalin, og pregabalin skal brukes med forsiktighet hos slike pasienter. Før forskriving av pregabalin skal pasientens risiko for feilbruk, misbruk og avhengighet evalueres nøye6

Pasienter som behandles med prebabalin, skal overvåkes for symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet av pregabalin, som utvikling av toleranse, doseeskalering og legemiddelsøkende oppførsel7

Les mer om forsiktighetsregler, se Lyrica preparatomtale

Svimmelhet, søvnighet, tap av bevissthet, forvirring og mental svekkelse

Behandling med Lyrica kan gi svimmelhet og søvnighet, noe som kan øke forekomsten av skade ved uhell (fall) hos eldre. Etter markedsføringstidspunkt er det også rapportert om tap av bevissthet, forvirring og mental svekkelse. Pasienter bør derfor rådes til å utvise forsiktighet til de er kjent med de potensielle effektene av legemidlet.6

Dosering av Lyrica

Ved indikasjonen nevropatisk smerte kan pregabalinbehandling initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser.
Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter et intervall på 3 til 7 dager, og hvis nødvendig, til en maksimaldose på 600 mg per dag etter ytterligere 7 dager.8

For å unngå bivirkninger kan det også være indisert å starte med en lavere dose, f.eks 25 mgx 2 og så titrere dosen langsomt oppover.7
Pregabalin skilles hovedsakelig uendret ut i urinen. Derfor vil pasienter med nedsatt nyrefunksjon, som f.eks. eldre, ofte også få forskrevet lavere doser.9
Lyrica finnes også som mikstur, spesielt egnet for pasienter som ikke kan svelge.8

Forsiktighetsregler og de vanligste bivirkninger6,12

 • Pregabalin kan forårske legemiddelavhengiget, noe som kan forekomme ved terapeutiske doser. Forsiktighet utvises hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk, vær oppmerksom på symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er rapportert). Før forskriving av pregabalin skal pasientens risiko for feilbruk, misbruk og avhengighet evalueres nøye.
 • Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer hos enkelte pasienter asienten skal informeres om dette ved behandlingsstart. Seponering gjøres gradvis over minimum 1 uke, uavhengig av indikasjon. Kramper, herunder status epilepticus og grand-mal kan forekomme kort tid etter seponering.
 • Forsiktighet bør utvises ved forskrivning av pregabalin ved samtidig bruk med opioider og/eller CNS-dempende legemidler, på grunn av risiko for økt demping av CNS, samt risiko for nedsatt funksjon av nedre GI-traktus ved samtidig inntak av andre legemidler som kan gi forstoppelse, som opioidanalgetika.  
  • Det er observert tilfeller med selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd. Pasientene bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom slik atferd oppstår.
  • Bruk av Lyrica i første trimester av graviditeten kan forårsake alvorlige fødselsskader hos det ufødte barnet. Pregabalin skal ikke brukes under graviditet med mindre nytten for moren klart oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.
 • De mest vanlige rapporterte bivirkningene i kliniske studier var svimmelhet, søvnighet, munntørrhet.
  • Ved behandlingsstart bør pasientene informeres om tegn og symptomer på alvorlige kutane bivirkninger  (SCARs). Pregabalin skal seponeres umiddelbart ved symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner, SCARs eller angioødem

For fullstendig informasjon om forsiktighetsregler, se Lyrica preparatomtale.
Felleskatalogtekst

Tips og råd for å redusere bivirkninger:7,8, 12

 • Informer om mulig bivirkninger og når effekt kan forventes i forkant av behandlingsoppstart. Svimmelhet og søvnighet opptrer vanligvis innen en til to uker etter oppstart, men avtar gjerne en til to uker senere.
 • For å redusere risiko for bivirkninger i oppstartsfasen bør pasienten trappes opp «low and slow».
  Det kan være behov for lavere startdose, for eksempel 25 mg x 2.
  Første dose og ny dose ved doseøkning bør tas om kvelden.
 • Følg opp pasienten og opptitrer til mest effektive og best tolererte dose.
  Mange pasienter på pregabalin blir behandlet med suboptimale doser.
  Mange pasienter som ikke responderer på lavere doser kan oppleve smertelindring ved høyere doser.

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 • Oppdag nevropatisk smerte
 • Still korrekt diagnose
 • Gi råd
 • Gi støtte og oppmuntring
 • Følg opp underveis

Les mer om forsiktighetsregler, se Lyrica preparatomtale.

Felleskatalogtekst

Gi støtte

For å oppnå god behandlingsetterlevelse er det viktig å skape realistiske forventninger til behandlingseffekt og bivirkninger.7God informasjon i forkant av behandlingsstart kan motivere til  behandlingsetterlevelse selv dersom det tar noe tid før smertelindring oppnås, eller dersom pasienten opplever plagsomme bivirkninger i forbindelse med oppstart.7

Respons på behandlingen kan være både individuell og uforutsigbar

Både svimmelhet og søvnighet opptrer normalt i løpet av 1-2 uker etter oppstart med Lyrica. Imidlertid viser en analyse av bivirkninger for pregabalin at de fleste tilfeller var forbigående og hadde avtatt i løpet av 9-14 dager etter behandlingsstart.10 Dette er det viktig å informere pasientene om.

Les studien: "A Comprehensive Drug Safety Evaluation of Pregabalin in Peripheral Neuropathic Pain".

Hvordan pasienten responderer på behandlingen er ofte svært individuelt og uforutsigbart, så økning i dosering og endring i medisinering er også ofte nødvendig.10

Suboptimal dosering kan påvirke behandlingseffekt og dermed motivasjonen til å fortsette behandlingen.11

Selv om gradvis opptrapping over minimum to uker er anbefalt kan det også ta tid å finne riktig dosering av Lyrica.En retrospektiv analyse fra USA som tar for seg pasienter med ulike smerteindikasjoner konkluderer med at pasienter på Lyrica ofte ble gitt subterapeutiske doser, noe som igjen var assosiert med dårlig behandlingsetterlevelse.11

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 • Oppdag nevropatisk smerte
 • Still korrekt diagnose
 • Gi råd
 • Følg opp underveis

Felleskatalogen

Følg opp

Oppsummering av hovedpunktene

Slik kan nevropatisk smerte oppdages:

 • Vær spesielt oppmerksom på utsatte pasientgrupper, som for eksempel pasienter med MS, diabetes eller kreftsykdommer.
 • painDETECT er et verktøy som kan hjelpe både lege og pasient  i diagnostiseringen av nevropatisk smerte. Les mer om painDETECT

Slik kan man bidra til bedre etterlevelse og smertelindring ved behandling med Lyrica:7,08,12

 • For å redusere risiko for bivirkninger i oppstartsfasen er det viktig at pasienten trappes opp gradvis og over minimum 2 uker.
 • Pasienten bør oppfordres til å kontakte lege dersom bivirkningene blir for plagsomme. I slike tilfeller kan lavere startdose vurderes.
 • Første dose og ny dose ved doseøkning bør tas om kvelden.
 • Gi informasjon om at de vanligste bivirkningene ofte er forbigående
 • Svimmelhet og søvnighet opptrer vanligvis innen en til to uker etter oppstart, men avtar en til to uker senere.
 • Informer om mulig bivirkninger og varighet i forkant av behandlingsoppstart for å skape realistiske forventinger til effekt, og motivere pasienten til etterlevelse
 • Følg opp pasienten og opptitrer til effektiv dose

Fra diagnose til lindring

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 • Oppdag nevropatisk smerte
 • Still korrekt diagnose
 • Gi råd
 • Gi støtte og oppmuntring

Felleskatalogtekst

Referanser:

 1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009
 2. Attal N, Cruccu G, Baron R et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 111323
 3. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults a systematic review and meta-analysis Lancet Neurol 2015; 162–173
 4. Lyrica SPC 5.1 (29.07.22)
 5. Legemiddlesøk pregabalin (nettsted) Legemiddelverket 2021. Hentet 05.07.21 (tilgjengelig fra  https://legemiddelverket.no/nyheter/pregabalin-lyrica-flyttes-til-reseptgruppe-b
 6. Lyrica SPC 4.4 (29.07.22)
 7. Freynhagen R, Baron R, Kawaguchi K et al. Pregabalin for neuropathic pain in primary care settings: recommendations for dosing and titration. Postgraduate Medicine 2021, VOL. 133, NO. 1, 1–9
 8. Lyrica SPC 4.2 (29.07.22)
 9. Lyrica SPC 5.2 (29.07.22)
 10. Freynhagen R, Serpell M, Emir B et al. A Comprehensive Drug Safety Evaluation of Pregabalin in Peripheral Neuropathic Pain. Pain Practice 2015, Vol15, 1, pp. 47-57
 11. Sanches RJ, Mardekian J, Clair AG et al. Therapeutic and subtherapeutic Dosing of Pregabalin: Medication Adherence, Healthcare Resources Utilization, and Costs. J Pharm Benefits. 2012; 4 (4): 158-164
 12. Lyrica SPC 4.8 (29.07.22)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon Lyrica

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Lyrica


 1. Pregabalin kan forårsake legemiddelavhengiget, noe som kan forekomme ved terapeutiske doser. Forsiktighet utvises hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk, vær oppmerksom på symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er rapportert). Før forskriving av pregabalin skal pasientens risiko for feilbruk, misbruk og avhengighet evalueres nøye
 2. Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer hos enkelte pasienter, pasienten skal informeres om dette ved behandlingsstart. Seponering gjøres gradvis over minimum 1 uke, uavhengig av indikasjon. Kramper, herunder status epilepticus og grand-mal kan forekomme kort tid etter seponering.
 3. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning av pregabalin ved samtidig bruk med opioider og/eller CNS-dempende legemidler, på grunn av risiko for økt demping av CNS, samt risiko for nedsatt funksjon av nedre GI-traktus ved samtidig inntak av andre legemidler som kan gi forstoppelse, som opioidanalgetika.
 4. Det er observert tilfeller med selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd. Pasientene bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom slik atferd oppstår.
 5. Bruk av Lyrica i første trimester av graviditeten kan forårsake alvorlige fødselsskader hos det ufødte barnet. Pregabalin skal ikke brukes under graviditet med mindre nytten for moren klart oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen.
 6. De mest vanlige rapporterte bivirkningene i kliniske studier var svimmelhet, søvnighet, munntørrhet.
 7. Ved behandlingsstart bør pasientene informeres om tegn og symptomer på alvorlige kutane bivirkninger  (SCARs).Pregabalin skal seponeres umiddelbart ved symptomer på hypersensitivitetsreaksjoner,SCARs eller angioødem

For fullstendig informasjon om forsiktighetsregler, se Lyrica preparatomtale.
Felleskatalogtekst

Referanser:

 1. Lyrica SPC (29.07.22)

LUR-2023-1025_NO / 09-2023

Lyrica® i Felleskatalogen

Lyrica dosering

Doseområdet er 150 mg til 600 mg per dag fordelt på to eller tre doser.1

Nevropatisk smerte

Pregabalinbehandling kan initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter et intervall på 3 til 7 dager, og hvis nødvendig, til en maksimaldose på 600 mg per dag etter ytterligere 7 dager.1

Epilepsi

Pregabalinbehandling kan initieres med en dose på 150 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg per dag etter en uke. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til en maksimaldose på 600 mg per dag.1

Generalisert angstlidelse

Doseområdet er 150 mg til 600 mg per dag fordelt på to eller tre doser. Behovet for behandling bør revurderes jevnlig. Behandlingen kan initieres med maks. 150 mg daglig. Basert på pasientens individuelle respons og tolerabilitet kan dosen økes til 300 mg daglig etter 1 uke. Etter ytterligere 1 uke kan dosen økes til 450 mg daglig. Maks. dose på 600 mg daglig kan gis etter ytterligere 1 uke.1

Spesielle pasientgrupper

Nedsatt leverfunksjon

Dosejustering ikke nødvendig.1

Nedsatt nyrefunksjon/hemodialysepasienter

Dosejustering er nødvendig1se Lyrica preparatomtale.

Seponering av Lyrica

Hvis pregabalin skal seponeres anbefales det at dette gjøres gradvis over minimum 1 uke uavhengig av indikasjon.1
Etter seponering av korttids- og langtidsbehandling med pregabalin er det observert seponeringssymptomer.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert: Insomni, hodepine, kvalme, angst, diaré, influensasyndrom, kramper, nervøsitet, depresjon, smerte, kramper,hyperhidrose og svimmelhet, som kan indikere legemiddelavhengighet. Pasienten skal informeres om dette ved behandlingsstart.1 Kramper, herunder status epilepticus og grand mal-anfall, kan forekomme under behandling med pregabalin eller kort tid etter seponering. Vedrørende avslutning av langtidsbehandling med pregabalin, så foreligger det data som tyder på at insidens og alvorlighetsgrad av seponeringssymptomene kan være doserelatert.1

Felleskatalogtekst

Referanser:

 1. Lyrica SPC 4.2, 4.4 og 4.8 (29.07.22)

Lyrica

Om Lyrica® (pregabalin)

Lyrica er et legemiddel som benyttes ved behandling av nevropatisk smerte, epilepsi og generalisert angst.1

Lyrica har følgende indikasjoner:1

 • Nevropatisk smerte. Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne
 • Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
 • Generalisert angst (GAD). Behandling av generalisert angstlidelse hos voksne.

På våre nettsider har vi samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og diagnostisere nevropatisk smerte, og oppnå et optimalt behandlingsresultat med Lyrica.

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 • Oppdag nevropatisk smerte
 • Still korrekt diagnose
 • Gi råd
 • Gi støtte og oppmuntring
 • Følg opp underveis

Felleskatalogtekst

Lyrica bivirkinger

Bivirkningene er oftest milde til moderate. De mest vanlige bivirkningene er svimmelhet og søvnighet.I en reviewartikkel3 fant man at disse bivirkningene vanligvis oppstår innen de første en til to ukene av behandlingen og avtar en til to uker senere uten at det er nødvendig å avslutte behandlingen. De andre bivirkningene som ble sett var også forbigående og forsvinner i de fleste tilfeller innen 9 til 24 dager, med unntak av vektøkning. Ved behandling av sentral nevropatisk smerte forårsaket av ryggmargsskade er forekomsten av bivirkninger generelt og bivirkninger relatert til sentralnervesystemet, spesielt søvnighet, høyere.2

Råd for å håndtere bivirkninger:2

 • Langsom opptitrering av dose, til høyest tolerable dose (minimum 150 mg/dag)
 • Første dose, og ny dose ved doseøkning, bør gis om kvelden
 • Det anbefales at potensielle bivirkninger diskuteres med pasienten i forkant av behandlingen

Svært vanlige (≥1/10) bivirkninger er:2

Søvnighet, svimmelhet, hodepine

For fullstendig oversikt over bivirkninger, se Lyrica preparatomtale.

Felleskatalogtekst

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase. Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.4

Refusjonskode:

ICPC

Vilkår nr

ICD

Vilkår nr

-90

Palliativ behandling i livets sluttfase

136

-90

Palliativ behandling i livets sluttfase

136

N88

Epilepsi

-

G40

Epilepsi

-

Refusjonsvilkår:

136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Individuell stønad5,6

Pasientens fastlege eller lege ved fastlegens kontor kan søke individuell refusjon (§ 3 ICD-10: -71) for sterke nevropatiske smerter som ikke skyldes aktiv kreftsykdom når Neurontin®(gabapentin) er:

 • forsøkt uten tilstrekkelig effekt
 • har gitt uakseptable bivirkninger
 • ikke kan benyttes på grunn av kontraindikasjoner, tungtveiende forsiktighetsregler eller uakseptabel høy risiko for alvorlige bivirkninger eller
 • ikke kan benyttes grunnet betydelige complianceproblemer, som liten sykdomsinnsikt eller store konsentrasjonsproblemer grunnet sykdom

I søknaden om individuell stønad for pregabalin må det dokumenteres:5

 • At faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling.
 • At det foreligger en konkret plan for behandlingen.
 • At det er gjort smerteanalyse, for eksempel ved hjelp av VAS-skala.

Søknaden skal komme fra pasientens fastlege / lege ved fastlegens kontor, spesialist i nevrologi, eller fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk, og innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

For utfyllende informasjon om refusjon ved GAD og andre bruksområder, se stønad ved helsetjenester for virkestoffet pregabalin på Pregabalin – Helsedirektoratet.

Felleskatalogtekst

Bytte mellom Neurontin og Lyrica7,8

Det nye legemidlet trappes opp gradvis i henhold til anbefaling.

Legemidlet som seponeres skal trappes ned over minst en uke.

 • Samtidig bruk av Lyrica og Neurontin er ikke kontraindisert eller forbundet med spesielle forsiktighetsregler, det er derfor ikke nødvendig å seponere første legemiddel før oppstart med det andre.
 • Legemidlene påvirker ikke hverandres farmakokinetikk.7

Eksempel på bytte Neurontin - Lyrica

 • Nedtrapping av Neurontin-dosen over et tidsrom på minst 1 uke
 • Samtidig startes behandling med Lyrica med 150 mg daglig fordelt på 2 doser
 • Lyrica trappes gradvis opp; etter 3-7 dagers behandling opp til 300 mg/dag; etter ytterligere 7 dager opp til 600 mg/dag

Eksempel på bytte Lyrica- Neurontin

 • Nedtrapping av Lyrica over et tidsrom på minst 1 uke
 • Start samtidig behandling av Neurontin med; dag 1:1x300 mg, dag 2:2x300 mg og dag 3:3x300 mg

Felleskatalogtekst – Neurontin
Felleskatalogtekst – Lyrica

Lyrica mikstur

Lyrica som mikstur fås i plastflasker i styrken 20 mg/ml. Flasken inneholder 473 ml mikstur, oppløsning.

Lyrica mikstur er sukkerfri og inneholder et søtningsmiddel, sukralose, med jordbærsmak.8

Felleskatalogtekst

 

Referanser:

 1. Lyrica SPC 4.1 (29.07.22)
 2. Lyrica SPC 4.8 (29.07.22)
 3. Freynhagen R, Serpell M, Emir B et al. A Comprehensive Drug Safety Evaluation of Pregabalin in Peripheral Neuropathic Pain. Pain Practice 2015, Vol15, 1, pp. 47-57.
 4. SLV (2021). Legemiddelsøk. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=pregabalin&f=Han;Vir;Ref;Mar;Avr;gen;par;&pane=4 (Hentet 07.07.21)
 5. Helsedirektoratet (2019). Stønad ved helsetjenester (nettdokument).Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/pregabalin (Hentet 07.07.21)
 6. Helfo (2022). Legemidler på blå resept (forhåndsgodkjent og individuell stønad). (Nettdokument, hentet 02.06.2022) https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/blaresept/legemidler-pa-bla-resept-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad
 7. Neurontin SPC 4.2, 4.5, 5.2 (05.08.21)
 8. Lyrica SPC 1, 3, 4.2, 4.5, 5.2 6.1, 6.5 (29.07.22)

Neurontin®

Få mer informasjon om Neurontin

Årsaker til nevropatisk smerte

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?