Symptomer på overgangsalder

Menopause er karakterisert av multiple fysiologiske og psykososiale endringer i en kvinnes liv. De hormonelle endringene som skjer er årsaken til symptomene.1 Menopause betegner opphør av menstruajonssyklusen, folliklene i ovariene er utarmet.1,3 Menopausealderen er genetisk bestemt og er uavhengig av rase, sosioøkonomisk status og alder ved menarke.1,3

Mange kvinner har ulike symptomer før, rundt eller ved menopause. Hetetokter og nattesvette er de to hyppigste symptomer ved overgangsalder. De forbindes med søvnforstyrrelser, irritabilitet og kognitiv svekkelse slik at livskvaliteten påvirkes.1

Hvorfor er det nødvendig å kjenne til symptomer på overgangsalder/menopause?
Symptomene ved menopause kan noen ganger ligne på symptomer på andre medisinske tilstander. En god anamnese er viktig for å diagnostisere og hjelpe kvinner med overgangsplager.4

Menopause assosieres med ulike symptomer og de mest vanlige er disse:1-5
 • Uregelmessige menstruasjoner
 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Søvnproblemer
 • Humørendringer
 • Vektøkning
 • Vaginal blødninger
 • Frysninger
 • Tørr hud
 • Vaginal tørrhet
 • Hårtap

Uregelmessige menstruasjoner

De fleste kvinner opplever uregelmessige menstruasjoner perimenopausalt. Noen får kortere sykluser, noen får lange perioder uten blødninger. Disse uregelmessige syklusene gjenspeiler de store endringene som skjer med østrogenproduksjonen i ovariene.4

Hetetokter

Hetetokter er vasomotoriske symptomer (VMS) som opptrer hyppig i overgangsalderen og forringer livskvaliteten. Svettebyger, hjertebank, angst/uro og irritabilitet er ofte forbundet med hetetokter.9

En plutselig subjektiv varmefølelse som varer noen minutter i overgangsalderen er det som betegnes som hetetokter. 2/3 av postmenopausale kvinner opplever det. 10-20 % er alvorlig plaget.9

Hvordan oppleves hetetokter?
Hetetokter varierer veldig fra kvinne til kvinne. En plutselig følelse av varme som ledsages av svette, rødming av huden og hjertebank. Starter som regel i øvre del av kroppen og sprer seg både oppover og nedover.11 Forbindes ofte med nattesvette, humørendringer, depresjon, nervøsitet, insomnia og konsentrasjonsvansker.9,10 Kvinner med hetetokter rapporterer om 46 % reduksjon av libido.9 Kvinner med prematur menopause har ofte alvorlige hetetokter.4

Varighet og døgnvariasjon av hetetokter
Hetetokter kan opptre når som helst på døgnet: men, forekommer hyppigere om natten.11 De varer i gjennomsnitt 3-4 minutter, noen opplever hetetokter hver time, mens andre har det noen ganger per uke. Ses både peri- og postmenopausalt. De fleste har en varighet 1-4 år etter menopause.9,11

Triggere og risikofaktorer for hetetokter
Hetetokter kan komme spontant eller bli utløst av stress, alkohol, koffein, varme drikker eller temperaturendringer.11

Risikofaktorer for hetetokter:

 • Lave østradiol eller østron konsentrasjoner
 • Undervekt
 • Røyking
 • Fysisk inaktivitet
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Lav utdanning
 • Prematur menopause

Hetetokter- patofysiologi
Hetetokter oppstår fordi østrogenkonsentrasjonen i serum og i det temperatur-regulerende senter i hypothalamus er redusert. Dette resulterer i en endring i serotonin- og noradrenerge neurotransmittere.10 Vi får en dysfunksjon av temperaturhomostasen i hypothalamus pga den lave østrogen-konsentrasjonen. Dette resulterer i en kompensatorisk vasodilatasjon, med svetting og påfølgende nedkjøling.10 Reduksjon i østrogen nivåer resulterer i modifisering av verdien på «termostaten», som igjen er avhengig av balansen av serotonin- reseptorer. En forstyrrelse av denne balansen induserer en vasomotorisk respons som gir hetetokter.9

Hvordan evaluere hetetokter?
Hetetokter kan evalueres bade subjektivt og objektivt:

Subjektiv evaluering9

 • Frekvens og alvorlighetsgrad

Objektiv evaluering9

 • Kroppstemperatur

Hetetokter- behandling
Hetetokter kan behandles med både hormonell behandling og ikke-hormonelle produkter. Milde symptomer kan behandles med ikke farmakologiske strategier som9:

 • Trening, kosthold og livsstilendringer
 • Fytoøstrogener; soya, isoflavoner

Hormonbehandling9,13
Østrogener: Menopausal hormon terapi (MHT) er gull standard for behandling av hetetokter. Østrogenpreparater kan gis oralt, transdermalt eller intravaginalt. Med MHT reduseres hetetokter fra 50-100 %.13

Progestogener: Kan brukes til behandling av VMS. Kan gis oralt, transdermalt, krem eller vaginal gel.

Tibolon: syntetisk preparat med androgen, progestogen og østrogen effekt.13

Nattesvette

Nattesvette er et vasomotorisk symptom som ofte ses i overgangsalderen. Beskrives som sterke svetteepisoder som skjer om natten og gir søvnforstyrrelser. Årsaken er reduserte østrogennivåer i serum og i det temperaturregulerende senter i hypothalamus.14

Nattesvette er episoder med sterk svetting om natten, personen er ofte gjennomvåt og det forstyrrer nattesøvnen. Det trigger humørendringer og forringer livskvaliteten. Nattesvette og hetetokter er vasomotoriske symptomer som opptrer hyppig i klimakteriet.14

Nattesvette og overgangsalder

Nattesvette opptrer ofte perimenopausalt og postmenopausalt. Nattesvette opptrer sammen med hetetokter, noe som resulterer i massiv svetting om natten og søvnforstyrrelser.9,15 De forbindes med nedstemthet , insomnia, humørendringer og redusert libido.16 Nattesvette reduseres gradvis i frekvens og alvorlighetsgrad hos de fleste postmenopausale kvinner. Men, hos noen kvinner, kan disse symptomene vare livet ut.15

Hva er årsaken til nattesvette?
Nattesvette skyldes reduksjon av østradiol nivåene i serum og i temperatur-reguleringssenteret i hypothalamus.14 Vasomotoriske symptomer (VMS) som nattesvette forårsakes av en overdreven refleks for å fjerne varme gjennom perifer vasodilatasjon og svetting. Det er en dysfunksjon i temperatur- signalisering og regulering. Nattesvette/hetetokter følges gjerne av frysninger og skjelvinger som hjelper kroppen å regulere kroppens jhernetemperatur.15

Risikofaktorer og triggere av nattesvette

 • Lave østradiol nivåer
 • Røyking
 • Lite eller ingen fysisk aktivitet
 • Prematur menopause9
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Lavt utdanningsnivå
 • Undervektige kvinner

Hetetokter i første halvdel av natten gir ofte nattesvette. Det gir en økning i REM søvn, mens i neste halvdel av natten, vil responsen fra det temperaturregulerende senter slik som vasodilatasjon og svetting avta. Så, hetetokter i første halvdel av natten trigger nattesvette.15

Behandling av nattesvette
Gullstandarden for behandling av nattesvette i menopausen er menopausal hormon terapi (MHT). MHT refererer til enten behandling med østrogen alene eller kombinasjon østrogen-progesteron, dydrogesteron eller andre progestogenkombinasjoner. Tibolon er et syntetisk steroid som har østrogen, progestogen og androgen effekt. Noen kvinner kan ikke bruke MHT. Der kan natur- produkter som phyto-øestrogener være et alternativ for å lindre milde symptomer.14,11 Andre ikke-hormonelle behandlinger kan være selektive « serotonin reuptake inhibitors» (SSRIs), og «serotonin norepinephrine reuptake inhibitors» (SNRIs).14

Insomnia (Søvnproblemer)

Insomnia er et vanlig symptom hos perimenopausale kvinner. Ofte relatert til hetetokter og nattesvette. Menopausal hormon terapi (MHT) lindrer plagene.20

Insomnia eller søvnproblemer i overgangsalderen betyr utilstrekkelig eller redusert søvnkvalitet. Det opptrer hyppig i overgangsalderen med en prevalens på 33% til 51%. Perimenopausale kvinner klager ofte på dårlig søvn, gjentakende oppvåkninger om natten gjør at de er trøtte på dagtid og føler at de trenger ekstra søvn.17

Hva er symptomer ved insomnia?

Insomnia kjennetegnes ved vanskeligheter med å sovne, vanskeligheter med å opprettholde søvn når man først har sovnet, søvnen gir heller ikke nok hvile og man får søvnunderskudd.18

Komplikasjoner ved insomnia
Kronisk insomnia fører til trøtthet, irritasjon, uro, depresjon, svekket arbeidsinnsats og resultater, redusert kapasitet og risiko for hjertekarsykdommer.14 Livskvaliteten svekkes, jobbinnsats og sosialt liv påvirkes i stor grad.14

Hetetokters innflytelse på søvn
Det er rapportert at hetetokter er assosiert med dårlig søvn.17 Hetetokter og nattesvette skjer ofte om natten og forbindes med insomnia i perimenopausale kvinner. Det er en sterk korrelasjon mellom kronisk insomnia og alvorlige hetetokter. Ved å behandle hetetokter oppnår man en signifikant forbedring av søvnkvaliteten.18 Uheldige konsekvenser av insomnia kan effektivt reduseres ved å behandle hetetoktene.18

Hva er årsaker og faktorer assosiert med insomnia hos perimenopausale kvinner?
Endringer i hormonproduksjon fra hypothalamus, hypofyse og ovarier skjer i overgangsalderen.17 Temperaturhomostasen er svekket på grunn av lavere østradiol-konsentrasjon i temperaturreguleringssenteret i hypothalamus.14 Det er en nær relasjon mellom temperaturreguleringssenteret og søvnreguleringssenteret i hjernen, og endringer i hormonnivåer i overgangsalderen kan også påvirke søvnen.17

Alvorlighetsgraden av insomnia hos perimenopausale kvinner assosieres med følt stress, fysisk og mental helse, nedstemthet og relasjoner til partner og familie.19

Vurdering av søvnkvalitet og behandling av insomnia i klimakteriet
Søvnkvalitet kan vurderes subjektivt ved selv-rapportering eller objektivt via somnografi. Her registreres hjernebølger, muskelspenninger og øyebevegelser og scores med hensyn til søvnstadium.17 Det er observert at vasomotoriske symptomer øker forekomsten av insomnia hos kvinner i overgangsalderen. Effektiv behandling av vasomotoriske symptomer er fordelaktig for de med insomnia.17

MHT som inkluderer lav-dose østrogen eller progestogen, anbefales til behandling av insomnia i klimakteriet. MHT behandler vasomotoriske symptomer og dermed lindres insomnia.20 

Humørendringer

Psykologiske symptomer som humørendringer, uro og nedstemthet forekommer hos kvinner i overgangsalderen. Reduksjon av østrogennivået i serum ved overgangsalder gir humørendringer.21

Prevalensen av alvorlige humørendringer og irritabilitet er høy hos perimenopausale kvinner.21 Humørendringer hos perimenopausale kvinner kan skyldes søvnforstyrrelser forårsaket av hetetokter og nattesvette.21 Psykososialefaktorer innvirker også på forekomsten og alvorlighetsgraden av humørsvingninger.21

Psykologiske symptomer I overgangsalder

Uro, nedstemthet, utmattelse, irritabilitet, insomnia og dårligere minne er noen av de psykologiske symptomer på overgangsalder.22 Symptomene på menopausale humørendringer er irritabilitet, nervøsitet og hyppig endring av stemningsleie.23

Årsaker til humørendringer
Menopause forbindes med vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette som gir søvnproblemer og dermed en redusert livskvalitet som resulterer i irritabilitet og humørsvingninger. Endringen av østrogennivåer, forstyrrer temperatur-reguleringssenteret og endrer den neuromodulære funksjon og resulterer i humørendringer.21 Det har vært postulert at lave nivåer av østrogen gjennom klimakteriet og gjentatte svingninger av hormonnivå gjennom menstrasjonssyklus fører til humørendringer.24 Disse sykliske endringene i østrogennivå er forsterket i den perimenopausale periode og kan bidra til nedstemthet hos noen kvinner.25

Psykososial påvirkning assosiert med humørendringer hos klimakteriske kvinner

Nedstemthet hos klimakteriske kvinner påvirkes også av andre faktorer som26 :

 • Hetetokter og nattesvette26
 • Stress26
 • Familiehistorie med depresjon26
 • Historie om postpartum depresjon26
 • Kroppsmasse index (BMI)26
 • Lav sosioøkonomisk status22
 • Røyking27
 • Lite eller ingen fysisk aktivitet27
 • Misfornøyd med partner27
 • Negativ holdning til menopause og aldring27

Overgangsalder og uro/angst
Symptomer som uro og depresjon ses mer hos perimenopausale kvinner, og symptomene avtar over tid.26 Noen kvinner merker milde humør og angst symptomer få år før menopasuse.26 Det er en sterk sammenheng mellom uro og hetetokter.28

Humørendringer sekundært til fysiologiske endringer
Humørendringer og uro/angst er vanligvis sekundære til somatiske symptomer som hetetokter, nattesvette og insomnia.27 Disse fører ofte til utmattelse. Kvinner med mye vasomotoriske symptomer ser ut til å ha en økt insidens av psykologisk ubehag.27

Behandling av humørendringer
Menopausal hormon terapi (MHT): østrogen er effektivt for forbedring og stabilisering av humør.22

 • Ikke-farmakologiske strategier som avslapningstrening og mosjon er også anbefalt.23

Vektøkning- patofysiologi

Ekspansjon av fettvev skjer på grunn av endringene i kjønnshormonnivået i løpet av klimakteriet.30 En perimenopausal kvinne vil ha mer intraabdominalt fett, noe som er assosiert med en økt risiko for dyslipidemi.30 Fettfordelingen endres fra et gynoid mønster til et androgent mønster.31 En reduksjon i østrogennivået og en relativ økning i androgen/ østrogen forholdet påvirker kroppens fettdistribusjon mer enn absolutt vektøkning. Østrogener forårsaker lipolyse, derfor vil en reduksjon av østrogennivået i klimakteriet påvirke fettmetabolismen negativt og føre til vektøkning.32

Faktorer som påvirker vektøkning i klimakteriet
Mange faktorer andre enn hormonelle endringer kan gi vektøkning. Reduksjon av fysisk aktivitet, endring av diett, økt kalori-inntak øker vekt.30

Fedme- konsekvenser
Fedme er en stor risikofaktor for diabetes og kardiovaskulære komplikasjoner (f.eks. coronar hjertesykdom, slag og infarkt), muskelskeletale sykdommer (f.eks. osteoarthritis) og også visse typer kreft (f.eks. endometrie- og brystkreft).29 Fedme kan føre til negative psykososiale konsekvenser som depresjon, lav selvfølelse og dårlig livskvalitet.29

Håndtering av vektøkning
Vektreduksjon er viktig, for å redusere det viserale fettet som er mest forbundet med helserisiko.30 Råd om diett og regelmessig fysisk aktivitet. Vekttap kan forårsake reduksjon av benmineraltetthet hos kvinner som har økt risiko for osteoporose.30 Menopausal hormon terapi (MHT) med østrogen resulterer i reduksjon av viseralt fettvev og kardiovaskulære risikofaktorer.32 MHT kan ha en gunstig effekt på benmineraltetthet og forebygge frakturer.33,34 MHT kan forebygge tap av «lean body mass» hos postmenopausale kvinner.33,34 MHT kan bidra til vekttap hos overvektige postmenopausale kvinner.33,34

Vaginal blødning i klimakteriet

Blødningene i den perimenopausale perioden er som regel uregelmessige på grunn av de store svingningene i kjønnshormoner. Unormale blødninger i perimenopausen og postmenopausen bør utredes.36

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ses hyppig i overgangsalderen på grunn av hormonelle svingninger. Anovulasjon eller irregulær modning av folliklene fører til uregelmessigheter i menstruasjonssyklusen perimenopausalt.35 Blødninger i klimakteriet kan også skyldes endometriehyperplasi eller en malign tilstand.36

Patofysiologi- vaginale blødninger

Blødningsuregelmessigheter skyldes i førstehånd reduksjon av progesteronproduksjon i starten av overgangsalderen. Ovarial aldring forbindes med en reduksjon i kvalitet og kvantitet av folliklene og svingninger i hormonproduksjonen som gir forstyrrelser av lengden og frekvensen på menstruasjonssyklusene. Uregelmessighetene i menstruasjonssyklus skjer i den perimenopausale periode, som inntreffer 2-8 år før menopause og 1 år etter den siste menstruasjon.37 Perimenopausen karakteriseres av forkortede og irregulære intermenstruelle intervaller, de kan være både lange og korte.37 Anovulatoriske sykler i overgangsalderen gir irregulær syklusvarighet og ofte lite eller ingen blødning. Fedme eller fibroider kan gi kraftige blødninger.37 I tidlig perimenopausal periode er som regel syklusintervallet forkortet, mens det senere i perioden blir forlenget.36 Hyppigste årsak til postmenopausal blødning er benigne lesjoner.38 En reduksjon i østrogennivå i postmenopausal periode gir endometrieatrofi, noe som gjør endometriet fragilt og lett kan få en skade som gir en blødning.38

Indikasjoner for utredning av blødninger
Utredning er indisert når unormal blødning skjer perimeopausalt. Blødningen kan beskrives som sterk, voluminøs eller irregulær, enten med forlengede eller forkortede intervaller.35 Selv en minimal blødning eller spotting i postmenopausen er alarmerende og må utredes fordi det kan være et tegn på endometriekreft.35 Histopatologisk undersøkelse av unormale blødninger anbefales for å kunne diagnostisere hyperplasi, polypper eller endometriekreft.35

Utredning av vaginalblødninger
Utredning bør inkludere klinisk undersøkelse, cervikal celleprøve og transvaginal ultralyd undersøkelse.39 Mistenker man noe galt med endometriet bør det tas en biopsi.39

Behandling av blødninger
Unormale blødninger I overgangsalderen som har blitt undersøkt og hvor man ikke har funnet noe patologi, bør behandles med hormonterapi.34 Menopausal hormonterapi (MHT) med kombinert østrogen og progesteron, eller dydrogesteron, kan brukes for å redusere blødninger og gi endometriumbeskyttelse hos postmenopausale kvinner.34 Høyere doser av progestogen/dydrogesteron kan være essentielt dersom høye doser av østrogen blir gitt eller kroppsmasseindexen (BMI) er høy.34

Referanser:

 1. Utian WH. Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor symptoms in menopause: a comprehensive review. Health and Quality of Life outcomes. 2005 Dec;3(1):47.
 2. Dalal PK, Agarwal M. Postmenopausal syndrome. Indian J Psychiatry. 2015 Jul;57 Suppl 2:S222.
 3. Harlow SD, Gass M, Hall JE et al; STRAW+ 10 Collaborative Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop+ 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr;97(4):1159-68.
 4. Santoro N. Perimenopause: from research to practice. J Womens Health (Larchmt). 2016 Apr;25(4):332-9.
 5. Soares CD, Cohen IS. The perimenopause, depressive disorders, and hormonal variability. Sao Paulo Medical Journal. 2001 Mar;119(2):78-83.
 6. Davis SR, Castelo-Branco C, Chedraui P et al. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012 Oct;15(5):419-29.
 7. Greendale GA, Lee NP, Arriola ER. The menopause. Lancet. 1999 Feb;353(9152):571-80
 8. Goldstein RB, Bree RL, Benson CB et al. Evaluation of the woman with postmenopausal bleeding: Society of Radiologists in Ultrasound-Sponsored Consensus
 9. Stearns V, Ullmer L, Lo′pez JF, Smith Y, Isaacs C, Hayes DF. Hot Flushes. Lancet. 2002 Dec;360:1851-61
 10. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot Flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 May;25(5):303-14.
 11. Archer DF, Sturdee DW, Baber R et al. Menopausal hot flushes and night sweats: where are we now? Climacteric. 2011 Oct;14:515-28.
 12. Santoro N. Symptoms of menopause: hot flushes. Clin Obstet Gynecol. 2008 Sep;51(3):539-48.
 13. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric.16 Mar;19(2):109-50.
 14. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 Jan;25(5):303-14.
 15. Deecher DC, Dorries K. Understanding the pathophysiology of vasomotor symptoms (hot flashes and night sweats) that occur in perimenopause, menopause, and postmenopause life stages. Arch Womens Ment Health. 2007 Dec;10:247-57.
 16. Reed SD, Newton KM, LaCroix AZ, Grothaus LC, Ehrlich K. Night sweats, sleep disturbance, and depression associated with diminished libido in late menopausal transition and early postmenopause: baseline data from the Herbal Alternatives for Menopause Trial (HALT). Gynecology. 2007 Jun;196(6):593e1-e7.
 17. Shaver JLF, Zenk SN. Sleep disturbance in menopause. J Womens Health (Larchmt). 2000 Mar;9(2):109-18
 18. OhayonMM. Severe hot flashes are associated with chronic insomnia. Arch Intern Med. 2006 Jun;166:1262-8.
 19. Cuadros JL, Fernandez-Alonso AM, Cuadros-Celorrio AM et al. Perceived stress, insomnia and related factors in women around the menopause. Maturitas. 2012 Aug;72:367-72.
 20. Attarian H, Hachul H, Guttuso T, Phillips B. Treatment of chronic insomnia disorder in menopause: evaluation of literature. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2015 Jun;22(6):674-84.
 21. Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, Otto MW, Harlow BL. Risk for new onset of depression during the menopausal transition the Harvard Study of Moods and Cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr;63:385-90
 22. Saˇgsöz N, Oˇguztürk O, Bayram M, Kamacı M. Anxiety and depression before and after the menopause. Arch Gynecol Obstet. 2001 Jan;264:199-202
 23. Cohen LS, Soares CN, Joffe H. Diagnosis and management of mood disorders during the menopausal transition. The American Journal of Medicine. 2005 Dec;118(12B):93S-97S.
 24. Freeman EW, Sammel MD, Liu L, Gracia CR, Nelson DB, Hollander L. Hormones and menopausal status as predictors of depression in women in transition to menopause. Arch Gen Psychiatry. 2004 Jan;61:62-70.
 25. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Nelson DB. Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr;63:375-82.
 26. Mitchell ES, Woods NF. Depressed mood during the menopausal transition: is it reproductive aging or is it life? Women's Midlife Health. 2017 Dec;3:11.
 27. Deeks AA. Psychological aspects of menopause management. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2003 Mar;17(1):17-31.
 28. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Gracia CR, Kapoor S, Ferdousi T. The role of anxiety and hormonal changes in menopausal hot flashes. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2005 May;12(3):258-66.
 29. Davis SR, Castelo-Branco C, Chedraui P et al; the Writing Group of the International Menopause Society for World Menopause Day 2012. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012 Oct;15:419-29.
 30. LoveJoy JC. The menopause and obesity. Prim Care Clin Office Pract. 2003 Jun;30:317-25.
 31. Rosano GMC, Vitale C, Marazzi G, Volterrani M. Menopause and cardiovascular disease: the evidence. Climacteric. 2007 Jan;10 Suppl 1:19-24.
 32. LoveJoy JC. Weight gain in women at midlife: the influence of menopause. Obesity Management. 2009 Apr;5(2):52-6.
 33. Jensen LB, Vestergaard P, Hermann AP et al. Hormone replacement therapy dissociates fat mass and bone mass, and tends to reduce weight gain in early postmenopausal women: a randomized controlled 5-year clinical trial of the Danish osteoporosis prevention study. J Bone Miner Res. 2003 Feb;18(2):333-42.
 34. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
 35. Damle RP, Dravid NV, Suryawanshi KH, Gadre AS, Bagale PS, Ahire N. Clinicopathological spectrum of endometrial changes in perimenopausal and post-menopausal abnormal uterine bleeding: a 2 years study. J Clin Diag Res. 2013 Dec;7(12):2774-6.
 36. Voorhis BJV, Santoro N, Harlow S, Crawford SL, Randolph J. The relationship of bleeding patterns to daily reproductive hormones in women approaching menopause. Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):101-8.
 37. Freeman EW, Sammel MD, Gracia CR et al. Follicular phase hormone levels and menstrual bleeding status in the approach to menopause. Fertil Steril. 2005 Feb;83(2):383-92.
 38. Bhatta S, Sinha AK. Histopathological study of endometrium in abnormal uterine bleeding. J Pathol Nepal. 2012 Jan;2:297-300.
 39. Epstein E, Valentin L. Managing women with post-menopausal bleeding. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 Feb;18(1):125-43.

Symptomer på overgangsalder

Symptomer på overgangsalder

Menopause er karakterisert av multiple fysiologiske og psykososiale endringer.

Risiko og nytte

Risiko og nytte menopause

MHT er den foretrukne behandling for overgangsplager.

Behandling av plager i overgangsalder

Behandling av plager i overgangsalder

MHT er mest effektivt for behandling av overgangsplager.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?