Blir Hiprex et foretrukket legemiddel for å forebygge residiverende urinveisinfeksjon i fremtiden?

Allerede i 1894 ble metenamin introdusert av professor Nicolaier i Tyskland. De første tiårene på 1900 tallet ble det dokumentert in vitro, og in vivo, at metenamin hadde en antibakteriell effekt.

I 1966 ble Hiprex omtalt som et nytt antibakterielt alternativ for å behandle akutte og kroniske urinveisinfeksjoner. Frem til 1978 ble flere studier ble gjennomført, med datidens krav til studiedesign. I 1978 fikk Hiprex 1 gram tabletter markedsføringstillatelse i Norge.

Klare mål om å redusere forskrivningen av antibiotika for å reduserer risikoen for antibiotikaresistens er ønskelig å oppnå. En konsekvens av dette, er at flere studier som ser på effekten eller andre aspekter ved bruk av Hiprex for å forebygge residiverende urinveisinfeksjon, blir gjennomført. Les mer om de ulike, nyere publikasjoner.

HIP-2023-0070 | 03.2023

Er det mulig a forebygge residiverende urinveisinfeksjon og samtidig redusere antibiotikaforbruket?

Ja, nyere studie viser at bruk av Hiprex (metenamin) reduserer antibiotikaforskrivningen med 44%.1 En studie med kvinner 40 år og eldre, med > 3 antibiotikaforskrivninger for urinveisinfeksjoner (UVI) per år, så effekten av å foreskrive Hiprex.1 Reduksjonen av forskrivning til kvinner med mer enn 5 antibiotikaforskrvninger per år kom enda bedre ut.

Den årlige prevalensen for tilbakevendende UVI var 2,4 % hos kvinner > 40 år.1 Endringen i antibiotikabruk fra 2 år før, til 2 år etter inkludering i studien, var signifikant forskjellig mellom gruppene: 44,6 og 34,9 % reduksjon i antall antibiotikaresepter for UVI i henholdsvis metenamin- og kontrollgruppen.1 Nedgangen i reseptforskrivning på antibiotika for UVI var større hos pasienter med høyere forbruk av antibiotika før oppstart med metenamin, en reduksjon på 58,9%.1

Endringen i antibiotikaforskrivningen ble målt fra 2 år før, til 2 år etter inkludering i studien. Over 2000 kvinner med 3-5 resepter på Hiprex per år i løpet av 2 år ble inkludert.1 Kontrollgruppen, med kvinner med tilsvarende antall urinveisinfeksjoner, men uten Hiprex reseptforskrivning, var sammenlikningsgrunnlaget.1

Pasienter med 6 resepter per år i 2-årsperioden ble definert som høyforbruker av antibiotika. Nærmere 900 pasienter var i denne gruppen, og blant disse var den relative reduksjonen av antibiotikaforskrivninger på 58%.1 Denne gruppen hadde ikke en kontrollgruppe, da de fleste med så hyppig UVI’er allerede stod på Hiprex.   

Antall Hiprex-brukere blant kvinner mellom 60 og 80 år doblet seg fra 2005 til 2015 i Norge.1 Antall kvinner med UVI-foreskrevne anitbiotika økte med 25% i samme tidsperiode. Dette er i tråd med økningen av aldersgruppen i den generelle befolkingen.1

Om 30% av kvinner ≥ 40 år har symptomer på residiverende urinveisinfeksjon, er det viktig å tilby god forebyggende behandling.1 E.coli er den hyppigste mikroben som forårsaker ukomplisert UVI. Hiprex virker generelt mot E-coli, Enterococcus og Staphylococcus arter. Hiprex virker bakteriostatisk og antibiotikaresistens er ikke rapportert.1

Data i denne studien bekrefter at residiverende urinveisinfeksjon er en hyppig diagnose blant kvinner over 40 år. Diagnosen en assosiert med forskrivningen av mange antibiotikakurer, noe som kan bidra til utvikling av antibiotikaresistens. Hiprex kan være et verdifullt legemiddel for å se om antall antibiotikaresepter kan reduseres.


Referanse

  1. Linda Rui, Morten Lindbaek and Svein Gjelstad, Preventive effect of methenamine in women with recurrent urinary tract infections – a case–control study, SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE 2022, VOL. 40, NO. 3, 331–338

HIP-2023-0070 | 03.2023

Hiprex viser god effekt ved behandlingen av residiverende urinveisinfeksjon!

ALTAR studien: Alternativ til profylaktisk antibiotika, for behandling av residiverende urinveisinfeksjon. Studien er en randomisert, multisenter studie. Den inkluderer 240 kvinner > 18 år, fra juni 2016 til juni 2018. 205 kvinner fullførte studien, som gikk over 12 måneder.1

Målet med studien var å undersøke om Hiprex ikke er vesentlig mindre effektiv, enn lavdose antibiotika, som profylakse ved residiverende urinveisinfeksjon, UVI.1

Kvinnene i studien hadde tre episoder med symptomatiske UVI’er siste 12 måneder, alternativt to episoder siste 6 måneder.1 Etter 12 måneders forebygging med enten lavdose antibiotika eller Hiprex, fikk de en oppfølgingsperiode med 6 måneder.1 Siste oppfølgingstime var i januar 2020.

Resultatet viser at Hiprex ikke er vesentlig mindre effektiv, enn lavdose antibiotika.

Studien bekrefter klinisk nytte av Hiprex, som et ikke-antibiotisk alternativ, for forebygging av urinveisinfeksjon.1


Står valget mellom Hiprex eller antibiotika, når du skal forebygge residiverende urinveisinfeksjon?

Kan resultatene fra ALTAR-studien påvirke klinisk praksis?

Ulike aspekter som kan vurderes ved residiverende UVI:

  • Mindre antibiotikabruk kan bremse økningen av resistensutvikling.
  • Forebygging av residiverende UVI kan bidra til færre legekonsultasjoner.
  • Pasienter som er plaget av hyppige UVI’er, kan med forebygging får en mer forutsigbar hverdag

Litt bakgrunnsdata:

Rundt 40% av voksne kvinner får urinveisinfeksjon i løpet av livet. Opptil 44% av kvinner som får urinveisinfeksjon, opplever tilbakefall innen et år.2

Nesten 60 % av foreskrevet antibiotika til eldre er for påståtte urinveisinfeksjoner (UVI).3 Effektiv forebyggende behandling, og et fornuftig forbruk av antibiotika, er nødvendige tiltak for å kunne bremse utviklingen av resistens.

I 2012 kom en meta-analyse fra Cochrane Collaboration. Den vurderte metenaminhippurat.4 Analysen inkluderte 13 studier med totalt 2043 pasienter. Reduksjonen i UVI var i størrelsesorden 76 % (RR 0,24, 95 % KI 0,07 til 0,89). Forfatterne kommentere at kvaliteten på de inkluderte studiene var blandet og resultatene var av den grunn ikke tolkbare. Likevel hevdet de at metenaminhippurat kan være effektivt for å forebygge UVI hos pasienter uten abnormiteter i nyrekanalen, spesielt når det brukes til kortsiktig profylakse.

Illustrasjon som viser en urinveisinfeksjon
Illustrasjon av blære og nyrer.

Meta-analysen inkluderte kun en studie fra dette århundret. I den studien undersøkte de effekten av Hiprex som profylaktisk behandling av urinveisinfeksjon ved gynekologiske inngrep.4

ALTAR-studien er en av få studier publisert i dette århundre med Hiprex. Positive resultater kan bidra til en endring fra lavdose antibiotika til Hiprex, som profylakse for residiverende UVI.

Tilbakevendenede urinveisinfeksjon (UVI) er definert som gjentatt UVI med en frekvens på minst to episoder de siste seks måneder, eller tre episoder siste året.

«Non-inferiority studies» kan oversettes med ikke-underlegenhetsstudier.5 Studier som skal vise at en prosedyre ikke er vesentlig mindre effektiv enn en annen (non-inferiority studies).5

 

Referanse:

  1. Harding C., et al. Alternative to prophylactic antibiotics for the treatment of reccurent urinary tract infections in woman: multicentre, open label, randomized, non-inferiority trial. BMJ 2022;376:e068229
  2. Ikaheimo R, Sutonen A, Heiskanen T, Karkkainen U, Kuosmanen P, et al. Recurrence of urinary tract infection in a primary care setting: analysis of a 1-year follow-up of 179 women. Clin Infect Dis. 1996;22:91–9.
  3. Alberg T. et al. Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem, Tidsskr Nor Legeforen nr. 5, 2017; 137: 357 – 61
  4. Lee BSB, Bhuta T, Simpson JM, Craig JC. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue No.: CD003265. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003265.pub3
  5. Petter Gjersvik, Erlend Hem, Geir Wenberg Jacobsen og Michael Bretthauer, Språkspalten. Hva bør non-inferiority-studier kalles på norsk? Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2014; 134: 852 – 3

HIP-2023-0035 | 02.2023

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex