Hiprex™

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Studier

Hiprex viser god effekt ved behandlingen av residiverende urinveisinfeksjon!1


ALTAR studien: Alternativ til profylaktisk antibiotika, for behandling av residiverende urinveisinfeksjon. Studien er en nypublisert, randomisert, multisenter studie. Den inkluderer 240 kvinner > 18 år, fra juni 2016 til juni 2018. 205 kvinner fullførte studien, som gikk over 12 måneder.1

Målet med studien var å undersøke om Hiprex ikke er vesentlig mindre effektiv, enn lavdose antibiotika, som profylakse ved residiverende urinveisinfeksjon, UVI.1

Kvinnene i studien hadde tre episoder med symptomatiske UVI’er siste 12 måneder, alternativt to episoder siste 6 måneder.1 Etter 12 måneders forebygging med enten lavdose antibiotika eller Hiprex, fikk de en oppfølgingsperiode med 6 måneder.1 Siste oppfølgingstime var i januar 2020.

Resultatet viser at Hiprex ikke er vesentlig mindre effektiv, enn lavdose antibiotika.

Studien bekrefter klinisk nytte av Hiprex, som et ikke-antibiotisk alternativ, for forebygging av urinveisinfeksjon.1


Står valget mellom Hiprex eller antibiotika, når du skal forebygge residiverende urinveisinfeksjon?

Kan resultatene fra ALTAR-studien påvirke klinisk praksis?

Ulike aspekter som kan vurderes ved residiverende UVI:

 • - Mindre antibiotikabruk kan bremse økningen av resistensutvikling.
 • - Forebygging av residiverende UVI kan bidra til færre legekonsultasjoner.
 • - Pasienter som er plaget av hyppige UVI’er, kan med forebygging får en mer forutsigbar hverdag

Litt bakgrunnsdata:

Rundt 40% av voksne kvinner får urinveisinfeksjon i løpet av livet. Opptil 44% av kvinner som får urinveisinfeksjon, opplever tilbakefall innen et år.2

Nesten 60 % av foreskrevet antibiotika til eldre er for påståtte urinveisinfeksjoner (UVI).3 Effektiv forebyggende behandling, og et fornuftig forbruk av antibiotika, er nødvendige tiltak for å kunne bremse utviklingen av resistens.

I 2012 kom en meta-analyse fra Cochrane Collaboration. Den vurderte metenaminhippurat.4 Analysen inkluderte 13 studier med totalt 2043 pasienter. Reduksjonen i UVI var i størrelsesorden 76 % (RR 0,24, 95 % KI 0,07 til 0,89). Forfatterne kommentere at kvaliteten på de inkluderte studiene var blandet og resultatene var av den grunn ikke tolkbare. Likevel hevdet de at metenaminhippurat kan være effektivt for å forebygge UVI hos pasienter uten abnormiteter i nyrekanalen, spesielt når det brukes til kortsiktig profylakse.

Illustrasjon som viser en urinveisinfeksjon

Meta-analysen inkluderte kun en studie fra dette århundret. I den studien undersøkte de effekten av Hiprex som profylaktisk behandling av urinveisinfeksjon ved gynekologiske inngrep.4

ALTAR-studien er en av få studier publisert i dette århundre med Hiprex. Positive resultater kan bidra til en endring fra lavdose antibiotika til Hiprex, som profylakse for residiverende UVI.

Tilbakevendenede urinveisinfeksjon (UVI) er definert som gjentatt UVI med en frekvens på minst to episoder de siste seks måneder, eller tre episoder siste året.

«Non-inferiority studies» kan oversettes med ikke-underlegenhetsstudier.5 Studier som skal vise at en prosedyre ikke er vesentlig mindre effektiv enn en annen (non-inferiority studies).5


Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex brukes som langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner (UVI) etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika.6 I tillegg er Hiprex indisert ved kort- eller langtids kateterdrenasje og ved transuretrale operasjoner. Bør også overveies ved enkeltkateterisering, cytoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene.6

Hiprex er indisert til voksne og barn i alderen 6-12 år, ved ovennevnte diagnoser og forhold.6

Dosering av Hiprex

Hiprex doseres med 1 gram morgen og kveld, fortrinnsvis etter urinering.6 Barn mellom 6 og 12 år kan bruke halv tablett, eller halv dosepose, to ganger daglig.6

Hiprex – forebygging av UVI uten resistensutvikling

Metenaminhippurat (Hiprex) virker ved at metenamin hydroliseres til formaldehyd i sur urin. Det er ikke beskrevet resistens mot formaldehyd, eller kryssresistens til antibiotika.6,7

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose.6 Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.6 Hiprex skal ikke benyttes sammen med sulfonamider pga. fare for krystalluri.6

Referanser

 1. Harding C., et al. Alternative to prophylactic antibiotics for the treatment of reccurent urinary tract infections in woman: multicentre, open label, randomized, non-inferiority trial. BMJ 2022;376:e068229
 2. Ikaheimo R, Sutonen A, Heiskanen T, Karkkainen U, Kuosmanen P, et al. Recurrence of urinary tract infection in a primary care setting: analysis of a 1-year follow-up of 179 women. Clin Infect Dis. 1996;22:91–9.
 3. Alberg T. et al. Antibiotikabruk og infeksjoner i sykehjem, Tidsskr Nor Legeforen nr. 5, 2017; 137: 357 – 61
 4. Lee BSB, Bhuta T, Simpson JM, Craig JC. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue No.: CD003265. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003265.pub3
 5. Petter Gjersvik, Erlend Hem, Geir Wenberg Jacobsen og Michael Bretthauer, Språkspalten. Hva bør non-inferiority-studier kalles på norsk? Tidsskr Nor Legeforen nr. 8, 2014; 134: 852 – 3
 6. Hiprex SPC (24.09.2020) 3, 4.1., 4.2, 4.3., 4.5.
 7. Wenche Haugen og Olav Spigset. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen 2015, 135: 42-4, doi: 10.4045/tidsskr.14.1021

Spørsmål og svar

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose.1 Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.1 Hiprex skal ikke benyttes sammen med sulfonamider pga. fare for krystalluri.1

Referanser:

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5

Hiprex™ i Felleskatalogen

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex