Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon (UVI), samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, oppstår når bakteriene kommer helt til nyrene og nyrebekkenet.1 De ulike betegnelsene har forskjellige angrepsvinklinger med tanke på tiltak, med eller uten behandling.

Normal blære og betent blære

Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, blære og urinveier.

Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret.1 Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.1 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.1 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar.

 • Akutt cystitt er en infeksjon i nedre urinveier. Gode råd og eventuell behandling skiller seg fra hverandre på bakgrunn av kjønn, alder og graviditet.1
 • Asymptomatisk bakteriuri er urinveisinfeksjon uten symptomer og behandles ikke med antibiotika, såfremt en ikke er gravid.1
 • Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, er mer alvorlig infeksjon i øvre del av urinlederen, i nyrebekkenet eller nyrene.1
 • Residiverende urinveisinfeksjon defineres med tre eller flere cystitter i løpet av et år.1

Tilstander som hindrer urinpassasje og ufullstendig blæretømming kan føre til urinveisinfeksjoner.2 Forstørret prostata kan bidra til urinveisinfeksjon.2 Skader i sliminnen kan føre til nedsatt immunforsvar.2 Nyrestein kan være et avløpshinder og kan forårake en UVI.2 Misdannelser eller svulst i urinlederne kan også bidra til urinveisinfeksjon.2 Diabetikere kan også oftere få UVI, da det kan være høyt sukkerinnhold i urinen.2 Gravide får oftere UVI, på grunn av trykk på urinblæren.2

Differensialdiagnoser eller tilstander som en bør være oppmerksom på ved akutt cystitt:1

 • Klamydiauretritt
 • Genital herpes
 • Overaktiv blære
 • Asymptomatisk bakteriuri
 • Steinsykdommer i urinveiene
 • Pyelonefritt
 • Prostatitt
 • Inkontinens

Differensialdiagnoser ved nyrebekkenbetennelse kan være kolecystitt, cystitt, steinsykdom i urinveiene, appendisitt, salpingitt, ekstrauterin graviditet, divertikulitt og andre infeksjoner. Hos barn med dårlig allmenntilstand: sepsis, pneumoni og meningitt.1

Referanse:

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, , 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (31.01.2023)
 2. Store medisinske leksikon, Urinveisinfeksjon, sist oppdatert 01.04.2022 (31.01.20232)

HIP-2023-0035 | 02.2023

Symptomer

Livskvalitet UVI

Behandling UVI

Øvre urinveisinfeksjon

ALTERNATIVE BEHANDLINGER AV UVI

Gode råd for egenbehandling

Ved alle urinveisinfeksjoner anbefales:1

 • Rikelig væskeinntak
 • Late vannet ved behov
 • Tilstrebe full tømming av urinblæren ved vannlating

Smertelindring med paracet eller ibuprofen anbefales for voksne med både akutt cystitt og nyrebekkentennelse.1 Sistenevnte UVI kan også ha nytte av kvalmestillende ved behov.1

Forebyggende behandling

Residiverende cystitt beskrives ofte som hyppig vannlating. Definisjonen for residiverende cystitt er tre eller flere cystitter i løpet av ett år.1 Residiverende cystitt kan betraktes som hyppige enkeltstående cystitter.1 

 

For voksne som opplever stadig tilbakevendende urinveisinfeksjoner kan det være nyttig å vurdere forebyggende tiltak:1

 

 • Metenaminhippurat kan forsøkes når en ikke kommer i mål med øvrige forebyggende tiltak*
 • Lokal østrogenbehandling kan være aktuelt for postmenopausale kvinner
 • Lavpotent østrogen kan vurderes for eldre kvinner som bor på sykehjem
 • Antibiotikaprofylakse er kun aktuelt i sjeldne tilfeller ved manglende effekt av annen forebyggende behandling

Fordeler ved antibiotikaprofylakse må vurderes nøye i forhold til risiko for bivirkninger og seleksjon av resistente mikrober.1 Velg andre midler som antibiotikaprofylakse enn de som brukes til behandling.1 

*Metenaminhippurat kan ha en viss effekt i forebyggingen av residiverende cystitt hos pasienter uten nyre-/urinveisanomalier eller nevropatisk blære. Det er ikke virksomt ved permanent kateter, og kontraindisert ved GFR < 50 ml/min. Vurder indikasjon strengt før behandlingsforsøk. Seponer dersom det ikke dokumenteres færre infeksjoner etter oppstart.  

Forebyggende tiltak hos barn

Forebyggende tiltak være aktuelt hos barn med residiverende cystitter, misdannelser eller inkontinens.1 Dette vurderes i spesialisthelsetjenesten.1 

Behandling med antibiotika eller ikke?

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt

Pasienter med pyelonefritt bør behandles med antibiotika.1 Dette gjelder også for barn, gravide, menn og kvinner over 65 år, som har akutt cystitt.1

Ved akutt cystitt, hvor pasientene opplever milde til moderate symptomer, kan en vente og se om det går over av seg selv.1 «Vente og se» strategien, anbefales når pasienten selv aksepterer det.1 Fastlegen kan da sende med en resept på antibiotika. Pasienten starter behandlingen selv dersom en ikke blir bedre. Husk at systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager, med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet. Denne ordningen ble innført 1. februar 2022, for å bidra til redusert antibiotikaforskrivning.

Denne strategien er for ikke gravide kvinner mellom 15 og 65 år. Pasienter som ikke ønsker denne fremgangsmåten kan tilbys antibiotikabehandling. Det anbefales å benytte begge alternativer, med tanke på å redusere risikoen for lokal resistensutvikling.1

Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Antibiotika anbefales til menn, gravide og kvinner over 65 år, med økt risiko for alvorlig forløp av akutt cystitt.1 Menn med feber og /eller ved mistanke om prostatitt, anbefales å behandles for prostatitt.

Barn med akutt cystitt bør behandles med antibiotika.1

Sykehjemspasienter med akutt cystitt og symptomer fra urinveiene kan tilbys antibiotikabehandling.1

Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteiruri1ABU skal ikke behandles med antibiotika.  Forekomsten  av asymptomatisk bakteriuri er høy på sykehjem.1 Blant kvinner er forekomsten opptil 50%.1 Asymptomatiske bakteriuri er definert som signifikant vekst av en uropatogen bakterie, i en korrekt tatt urinprøve, fra en pasienten uten ledsagende symptomer på UVI. Alle pasienter med permanent urinveiskateter vil utvikle bakteriuri.1 Screening for asymptomatisk bakteriuri er derfor forbeholdt enkelte risikogrupper hvor behandling er indisert.

Referanser:

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 16.11. 2021 (28.02.2022)

Bestill vår brosjyre

Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Infeksjon i urinrør og blære

Hva er urinveisinfeksjon?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon, samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?