Nedre urinveisinfeksjon

Nedre urinveisinfeksjon

Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Infeksjoner i urinrør og blære - cystitt

Den vanligste formen for urinveisinfeksjon er infeksjoner i urinrør og blære, nedre urinveisinfeksjon, cystitt. Cystitt deles inn i:1

 • ukomplisert cystitt
 • komplisert cystitt
 • residiverende cystitt

Komplisert cystitt

Der anatomiske eller andre forhold hos pasienten kan påvirke forløpet er det komplistert cystitt. I tillegg defineres alle urinveisinfeksjoner hos gravide, menn, barn samt ofte hos eldre som kompliserte cystitter.1

Bakterier ved komplisert cystitt er vanligvis enterokokker, Proteus spp. eller Klebsiella.1

Cystitt med kompliserende forhold beskriver forhold i eller utenfor urinveiene som kan påvirke forløpet til en urinveisinfeksjon. Dette kan være UVI hos menn, gravide, barn og alle over 65 år2, eller hos de med tilleggssykdommer.1 Akutt komplisert cystitt behandles med antibiotika.2

Symptomer ved komplisert cystitt:1

 • Symptomene er som ved ukomplisert cystitt; smerter ved vannlating, hyppig vannlating, økt vannlatingstrang, smerter over symfysen, smerter lavt i ryggen og smerter mer generelt i underlivet.
 • Barn kan ha noe mindre karakteristiske symptomer.
 • Spedbarn har som oftes en pyelonefritt i tillegg. Nedsatt allmenntilstand, redusert vektøkning kan være eneste symptomer. Feber med oppkast og dårlig allmenntilstand er også noen av symptomene blant spedbarn.

Akutt komplisert cystitt behandles med antibiotika og bør kontrolleres.1

Residiverende cystitt

Hyppig enketstående cystitter defineres med tre eller flere ukompliserte cystitter i løpet av et år.1 Sannsynligheten for resistens øker ved residiverende cystitter.1

Residiverende cystitter behandles som enkeltstående cystitter og pasienter kan få med seg en «vente å se resept». Da kan de starte behandlingen ved behov når en cystitt oppstår.

Gode råd er:1

 • Drikk rikelig med væske.
 • Late vannet ved behov.
 • Tilstrebe full tømming av urinblæren ved vannlating.
 • Kvinner bør late vannet innen 15 minutter etter samleie.
 • Pessar og kondom med sæddrepende krem bør unngås.

Medikamentell og annen profylakse:1

 • Kontinuerlig antibiotikaprofylakse anbefales ikke.
 • Metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt.
 • Effekten av tranebær er usikker.
 • Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner.
 • Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin.

Ukomplisert cystitt

Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt å vente å se om det går over av seg selv.1 «Vente og se» strategien anbefales samtidig som rikelig drikke inntas.1 Fastlegen kan i disse tilfellene sende med en resept på antibiotika. Da kan pasienten starte behandlingen selv dersom en ikke blir bedre.1

Symptomer ved ukomplisert cystitt:1

 • smerter ved vannlating
 • hyppig vannlating
 • økt vannlatingstrang
 • smerter over symfysen
 • smerter lavt i ryggen
 • smerter mer generelt i underlivet

Akutte symptomer under syv dager og fravær av vaginale symptomer tilsier 95 % sannsynlighet for diagnosen.1

95 % av urinveisinfeksjoner blant kvinner i allmennpraksis er akutt ukomplisert cystitt.1 E. coli er vanligste bakterie ved alle typer cystitt. Staphylococcus saprophyticus sees som regel blant yngre kvinner.1

Referanser:

 1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (03.02.2021)
 2. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3. opplag: 497-503.

Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Infeksjon i urinrør og blære

Øvre urinveisinfeksjon

Øvre urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene.