Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Illustrasjon av infeksjon i urinrør og blære.

Symptomer ved akutt cystitt.

Akutt cystitt for alle voksne, både menn og kvinner, og barn over to år, kjennetegnes med en rekke like symtpomer:1

 • Smerter ved vannlating.
 • Hyppig vannlating.
 • Økt vannlatingstrang.
 • Eventuelt smerter over symfysen, lavt i ryggen eller diffust i underlivet.

Makroskopisk hematuri er ikke uvanlig. Det korrelerer ikke med sykdommens alvorsgrad. For kvinner over 65 år, gravide, menn og sykehjemsbeboere, kan enkelte faktorer øke risiko for alvorlig forløp av UVI:1

 • Immunsuppresjon.
 • Nyre-/urinveisanomalier.
 • Alvorlig komorbiditet.

Komplisert cystitt

Der anatomiske eller andre forhold hos pasienten kan påvirke forløpet er det komplistert cystitt. I tillegg defineres alle urinveisinfeksjoner hos gravide, menn, barn samt ofte hos eldre som kompliserte cystitter.1

Bakterier ved komplisert cystitt er vanligvis enterokokker, Proteus spp. eller Klebsiella.1

Cystitt med kompliserende forhold beskriver forhold i eller utenfor urinveiene som kan påvirke forløpet til en urinveisinfeksjon. Dette kan være UVI hos menn, gravide, barn og alle over 65 år2, eller hos de med tilleggssykdommer.1 Akutt komplisert cystitt behandles med antibiotika.2

Symptomer ved komplisert cystitt:1

 • Symptomene er som ved ukomplisert cystitt; smerter ved vannlating, hyppig vannlating, økt vannlatingstrang, smerter over symfysen, smerter lavt i ryggen og smerter mer generelt i underlivet.
 • Barn kan ha noe mindre karakteristiske symptomer.
 • Spedbarn har som oftes en pyelonefritt i tillegg. Nedsatt allmenntilstand, redusert vektøkning kan være eneste symptomer. Feber med oppkast og dårlig allmenntilstand er også noen av symptomene blant spedbarn.

Akutt komplisert cystitt behandles med antibiotika og bør kontrolleres.1

Residiverende cystitt

Hyppig enketstående cystitter defineres med tre eller flere ukompliserte cystitter i løpet av et år.1 Sannsynligheten for resistens øker ved residiverende cystitter.1

Residiverende cystitter behandles som enkeltstående cystitter og pasienter kan få med seg en «vente å se resept». Da kan de starte behandlingen ved behov når en cystitt oppstår.

Gode råd er:1

 • Drikk rikelig med væske.
 • Late vannet ved behov.
 • Tilstrebe full tømming av urinblæren ved vannlating.
 • Kvinner bør late vannet innen 15 minutter etter samleie.
 • Pessar og kondom med sæddrepende krem bør unngås.

Medikamentell og annen profylakse:1

 • Kontinuerlig antibiotikaprofylakse anbefales ikke.
 • Metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt.
 • Effekten av tranebær er usikker.
 • Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner.
 • Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin.

Ukomplisert cystitt

Ved akutt ukomplisert cystitt er det anbefalt å vente å se om det går over av seg selv.1 «Vente og se» strategien anbefales samtidig som rikelig drikke inntas.1 Fastlegen kan i disse tilfellene sende med en resept på antibiotika. Da kan pasienten starte behandlingen selv dersom en ikke blir bedre.1

Symptomer ved ukomplisert cystitt:1

 • smerter ved vannlating
 • hyppig vannlating
 • økt vannlatingstrang
 • smerter over symfysen
 • smerter lavt i ryggen
 • smerter mer generelt i underlivet

Akutte symptomer under syv dager og fravær av vaginale symptomer tilsier 95 % sannsynlighet for diagnosen.1

95 % av urinveisinfeksjoner blant kvinner i allmennpraksis er akutt ukomplisert cystitt.1 E. coli er vanligste bakterie ved alle typer cystitt. Staphylococcus saprophyticus sees som regel blant yngre kvinner.1

Referanser:

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 07.09.2022 (31.01.2023)
 2. Forebyggende behandling ved residiverende urinveisinfeksjon, Publisert: 05.04.2019, RELIS database 2019; spm.nr. 13221, RELIS Vest. (01.02.2023)

HIP-2023-0035 | 02.2023

Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Infeksjon i urinrør og blære

Hva er urinveisinfeksjon?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon, samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?